بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی

نویسنده

چکیده

بروز بحران مالی جهانی و ضرورت مقابله با تبعات منفی و استفاده از فرصت‌های ناشی از آن ضرورتی است که متولیان اقتصادی به آن توجه دارند. برای دستیابی به‌این منظوراین مقاله ضمن اشاره به علل بروز بحران مالی در اقتصاد جهانی این بحران را از دو منظر تئوریک و اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. با توجه به ابعاد موضوع فرصت‌های فرا روی اقتصاد کشور ناشی از بحران مالی بیان گردیده و در انتها راهبرد‌های کلیدی جهت مقابله با تهدید‌های پیش رو و بهره‌مندی بهینه از فرصت‌ها پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Global Finaicial Ciysis and Some Strategic Suggestions

نویسنده [English]

  • Mohammad Javad Iravany
چکیده [English]

Rising global financial crisis and the necessities of facing its negative effects and taking advantage of opportunities rendered by crisis, should be noticed by economic authorities. In order to achieve above-mentioned purpose, this essay, in addition to present roots of financial crisis in the world economy, also will consider the crisis from theoric and economic aspects. Considering dimensions of the subject, opportunities which is available to country's economy caused by financial crisis has been explained and at the end in order to face threats and use opportunities key strategies has suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Crisis
  • Financial markets
  • Foreign Policy
  • Strategy