بررسی میزان دسترسی شرکت‌های صادرکننده مواد غذایی به اطلاعات بازار صادراتی و میزان تأثیر آن در فرآیند تصمیم‌گیری صادراتی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

حذف مرزهای سیاسی و اقتصادی و توسعه تکنولوژی ارتباطات، عرصه بازرگانی بین‌الملل را تغییر داده است. برگ برنده در بازار پیچیده رقابتی کنونی داشتن اطلاعات و بهره‌گیری از آن در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با ورود، حضور و بقا در بازارهای برون مرزی است ?7?. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان دستیابی به اطلاعات بازار صادراتی و بررسی تأثیر کاربرد این اطلاعات در تصمیم‌گیری صادراتی در میان صادرکنندگان محصولات صنایع غذایی انجام پذیرفته است. دراین پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی برای گردآوری داده‌ها استفاده شد و سپس داده‌ها به کمک مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد وضعیت دستیابی به اطلاعات بازار صادراتی در میان صادرکنندگان مواد‌غذایی مطلوب نیست. همچنین در صورت دستیابی به اطلاعات بازار صادراتی از آن‌ها به صورت ابزاری / مفهومی در فرآیند تصمیمگیری صادراتی استفاده می‌شودکه این روند منجر به ایجاد دانش صادراتی در شرکت‌ها می‌شود. به‌عنوان نتیجه‌ی نهایی، یک مدل برای بررسی روابط میان دسترسی به اطلاعات بازار صادراتی و تأثیر استفاده ابزاری / مفهومی از اطلاعات بر فرآیند تصمیم‌گیری صادراتی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying for Access of Foodstuffs Exporting Companies to Export Market Information & its Effect on Export Decision Making Process

نویسندگان [English]

  • Mohammad Haghighi
  • Bahareh Ataei
چکیده [English]

The omission of political and economic territories and development of telecommunication technology have changed the scope of International Commerce. Researchers believe that the successful condition in present complex market is having suitable information and useful and correct applying of them in any decisions about entrance, presence and survival especially in the foreign markets. The purpose of this research is measuring the access of export information among foodstuffs exporters and determines the effect of information usage in export decisions. In this research, we use an explanatory method in correlation kind for gathering data. All data has been analyzed by the help of structural equations modeling. According to the findings and results of this research, foodstuffs exporters are not in a suitable situation about access to export market information. Also any benefiting from export market information in decision making process is on instrumental/conceptual basis that this trend will be resulted to make the export knowledge. As a final result of present research a conceptual model has been submitted for surveying a relationship between access to export market information and the instrumental/conceptual use of information effect on decision making process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export decision making
  • Export knowledge
  • Export market information
  • Instrumental/conceptual use of information