دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 4، بهار 1389 
5. بازاریابی بنگاه در فضای کسب و کار ایران: ‌مؤلفه‌های تشکیل دهنده

سید رضا سید جوادین؛ هاشم آقازاده؛ مهرداد استیری؛ بهاره اصانلو