دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 4، فروردین 1389 
بازاریابی بنگاه در فضای کسب و کار ایران: ‌مؤلفه‌های تشکیل دهنده

سید رضا سید جوادین؛ هاشم آقازاده؛ مهرداد استیری؛ بهاره اصانلو