دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5، مهر 1389 
9. تعهد در روابط سازمان با سازمان مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران

بهرام رنجبریان؛ حسین معینی؛ مرتضی شفیعی؛ مهدی یزدان شناس