الگوسازی آمیخته ترفیع با رویکرد منطق فازی (مطالعه موردی صنعت باتری خودرو)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر ارایه مدلی است که بتواند با ترکیب اثربخش و کارآمد عناصر آمیخته ترفیع، ارزش و سهم هریک از متغیرهای مؤثر در آمیخته را متناسب با اهداف و استراتژی‌های بازاریابی بنگاه تعیین نموده و صحت و دقت اهداف ترفیع را فراهم نماید. بررسی پیشینه‎ی پژوهش نشان می‎دهد، عناصر تشکیل دهنده اجزای آمیخته ترفیع عمدتاً دارای ماهیتی تصادفی، پویا، مبهم، نادقیق، کیفی و یا نامشهود بوده و فهم آن‎ها نیازمند بهره‌گیری از رویکردهایی است که با ماهیت ذاتی این نوع متغیرها سنخیت و همخوانی داشته باشد. از طرفی در اکثر مدل‌های رایج، مسئله طراحی آمیخته با رهیافتی ساختاریافته، توصیفی و حداکثر در قالب داده‌های سری‌زمانی فارغ از توجه به ماهیت داده‌ها و قضاوت-های انسانی و نیز عدم توجه به نوع و میزان اثرگذاری متغیرهای ورودی بر متغیرهای خروجی صورت گرفته و تعامل و ارتباط میان متغیرهای خروجی با هم در آمیخته ترفیع و با سایر عناصر آمیخته بازاریابی بنگاه دیده نشده است. در این مطالعه با به‎کارگیری رویکرد فازی در مدل‎سازی، اتکا به داده-های واقعی عملکرد و تحلیل آرای خبرگان در کنار عواملی همچون منحنی عمر محصولات بنگاه، استراتژی بازاریابی، بودجه فعالیت‌های ترفیعی و ماهیت رقابت و صنعت به‎عنوان سازه‎های کلیدی جهت طراحی الگوی کارآمد آمیخته ترفیع خلاء یاد شده تا اندازه زیادی مرتفع شده و رضایتمندی بیشتری در تحقق اهداف بازاریابی و فعالیت‌های ترفیعی در کنار کمینه‎سازی هزینه این قبیل فعالیت‌ها حاصل شده است.
در این صنعت عوامل فروش حضوری، ابزارهای ارتقای فروش، تبلیغات غیر شخصی و روابط عمومی به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promotion Mix Modeling by Fuzzy Approach (A Case Study of Automobile Battery Industry)

نویسندگان [English]

  • Mehran Rezvani 1
  • Hamid khodadad 2
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to develop an effective and efficient promotion mix model and determine the share and value of each of the underlying variables in the promotion mix in accordance with the marketing and promotional goals and strategies of a firm. The review of earlier studies indicate that the promotion mix components such as competitor’s advertisement, public relation budget, variety of sales promotion variables, sales persons skills, competition intensity and customers’ satisfaction level, product life cycle and marketing goals have been mainly stochastic, dynamic, vague, imprecise, qualitative or intangible that require approaches coherent with the innate nature of these variables to understand. However, in most of the current models, the issue of designing a mix with structured approach and in a time-series framework has been handled without paying enough attention to the data nature and humane judgments, and neither the impact of the input variables on output variables in promotion mix. This paper tries to compensate for the aforementioned shortcoming by employing a fuzzy approach in modeling, reliance on the actual performance data, and analysis of the experts’ views. By using this approach, we achieved most satisfaction on reaching marketing and promotional goals besides minimizing cost of doing such activities. Furthermore we use some variable such as organization life cycle, marketing strategy, promotional activities budget, competition intensity and industry nature as a key construct for designing effective model. Employed fuzzy approach ranked the importance of promotion variables as follow in automobile battery industry: personal sellin

کلیدواژه‌ها [English]

  • Battery Industry
  • Mix coherency
  • Mix dynamics
  • Promotion mix