دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 6، زمستان 1389 (فصلنامه مدیریت بازرگانی) 
3. الزامات، ضرورت‎ها و مکانیزم‎های تجاری‎سازی دانش در دانشکده‎های مدیریت

حکیمه حسنقلی پور؛ آرین قلی‌پور؛ مهدی محمدی قاضی محله؛ طاهر روشندل اربطانی


9. تحلیل روش‎های قیمت‎گذاری شرکت ام‎تی‎ان ایرانسل

محسن نظری؛ سید وحید طباطبائی کلجاهی؛ امید محمودیان