رابطه تعامل فروشنده و مشتری با عملکرد فروشنده (مطالعه‎ی موردی: لوازم صوتی و تصویری)

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبایی

2 دانشگاه شریف

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

در این پژوهش رابطه رفتارهای تعاملی فروشنده و مشتری با عملکرد فروشنده بررسی شده است. همچنین رفتارهای اثرگذار آرمانی، انگیزش الهامی، تحریک عقلایی، رفتار هوشمند فروشنده و ملاحظات انفرادی با عملکرد فروشنده با توجه به فروش محصولات صوتی و تصویری مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش نمونه‎ای به تعداد 270 نفر از جامعه‎ی ذی‎ربط در شهر تهران مورد بررسی قرارگرفت. این مطالعه، توصیفی است. ابزار جمع‎آوری داده‎ها در این پژوهش پرسشنامه است. پس از تجزیه و تحلیل داده‎ها از 4 مورد از 5 فرضیه مورد پذیرش قرار گرفت. فقط فرضیه رابطه رفتار تحریک عقلایی فروشنده با عملکرد فروشنده مورد پذیرش قرار نگرفت. در نهایت یافته‎ها نشان داد، بین تعامل و فروشنده با عملکرد فروشنده در صنعت لوازم صوتی و تصویری ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relation of salesperson interaction with customer and salesperson performance (Case Study: Vowel and pictorial products)

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Tajzadeh Namin 1
  • Aidin Tazadeh Namin 2
  • Reza Martaei Gharehbelagh 3
چکیده [English]

In this research the relation of salesperson interactional behaviors with customer and salesperson performance is investigated. Also the relation of idealized influence behavior, inspirational motivation behavior, intellectual stimulation behavior, individualized consideration behavior and smart selling behavior with salesperson performance, regarding vowel and pictorial products is studied. In this research a sample of 270 persons from Tehran’s relevant population, were examined. This is a descriptive study. Instrument for data collection is questionnaire. After data analysis, 4 out of 5 hypothesis were accepted. The only rejected hypothesis was the relation of salesperson intellectual stimulation behavior with salesperson performance. Finally the results show, there is a significant relation between salesperson behavior interaction with customer and salesperson performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • idealized influence behavior
  • Individualized consideration behavior
  • Inspirational motivation behavior
  • Intellectual stimulation behavior
  • Salesperson behavior
  • Salesperson performance
  • Smart selling behavior.