بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

نویسندگان

1 دانشگاه تهران پردیس قم

2 دانشگاه تهران

چکیده

استراتژی کسب وکار طریقی است که شرکت با کمک آن در بازار به رقابت می‌پردازد و تأکید آن بر دستیابی و حفظ مزیت رقابتی در یک صنعت است. فرض کلیدی بسیاری از پژوهشگران مدیریت این است که عملکرد بهتر زمانی حاصل می‌شود که سازمان در مقایسه با رقبایش سعی در به‌دست آوردن و حفظ مزیت رقابتی، که جوهره‌ی تفکر استراتژیک معاصر است، داشته باشد.
موقعیت کلیدی استراتژی کسب وکار در تصمیم‌گیری‌های سازمانی، نگارنده را بر آن داشت تا به بررسی رابطه بین استراتژی با نتایج عملکردی حاصل از آن با استفاده رویکرد کارت امتیازی متوازن بپردازد. می‌توان گفت که دانش‌افزایی این پژوهش، به‌کارگیری کارت امتیازی متوازن برای بررسی این رابطه است، که تاکنون توسط پژوهشگران این رشته مورد مطالعه قرار نگرفته است. در نهایت با توجه به نتایج به‌دست آمده از پژوهش، استراتژی کسب وکار نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد سازمانی دارد و ابعاد پیش‌فعالی، آینده‌نگری، تحلیلی و تدافعی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد سازمانی دارند. داده‌های پژوهش در سال 1387 گردآوری شده است. روش انجام این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the relationship between strategic orientations of enterprise with organizational performance by using balanced scorecard framework

نویسندگان [English]

  • hasan Zareie Matin 1
  • Mona Jam porazmey 2
  • hamid reza yazdani 2
  • Hanieh Sadat Biriaei 2
چکیده [English]

Business strategy has been characterized as the manner in which a firm decides to compete which emphasizes the pursuit, achievement and maintenance of competitive advantage in an industry. The main hypothesis of many managerial researchers is that enhanced performance achieves when business try to gain and maintain competitive advantage in compare to rivals. Given business strategy position as a focal issue in organizational decision-making, persuade us to investigate relationship between strategy and performance outcomes by applying BSC approach which is not use in related literature yet.
By corresponding to results, business strategy has decisive role on organizational performance and proactivness, futurity, analysis and defensive dimensions have significant and positive relation with performance. Data was gathered in 2008. Research methodology is descriptive and in kind of correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BSC
  • Business strategy
  • organizational performance
  • strategic orientation.