تجارت خارجی بازارمحور، روابط بازرگانی بین‎الملل و عملکرد صادراتی (مطالعه‎ی موردی: شرکت‎های صادراتی شهر مشهد)

نویسنده

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

گسترش تجارت، جهانی شدن محصولات و خدمات و بین‎المللی شدن شرکت‎ها، همواره بر اهمیت روابط بازرگانی بین‎الملل افزوده است. روابط بازرگانی بین‎الملل ابعاد مختلفی را دربرمی‎گیرد که اثربخشی شرکت‎ها را در بازار بین‎المللی به‎ویژه بازار صادرات تحت تأثیر قرار می‎دهد. با توجه به شرایط بازار پیچیده و دستخوش تغییرات مداوم و پی در پی، کسب سریع اطلاعات بازرگانی اغلب رمز موفقیت در بازارهای بین‎المللی است و بازارمحوری به‎عنوان دیدگاهی یکپارچه با تعیین توانایی سازمان‎ها در پیش‎بینی، واکنش و تبدیل به سرمایه کردن تغییرات محیطی، عاملی است که عملکرد شرکت‎ها را بهبود می‎دهد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر بالقوه‎ی بازارمحوری صادرکنندگان بر روابط بازرگانی بین‎الملل با تأکید ویژه بر وابستگی، همکاری و فاصله‎ی ارتباطی و تأثیر این ابعاد روی عملکرد صادرات است. بدین منظور با استفاده از یک روش پیمایشی، روابط بازارمحوری صادرکنندگان روی جنبه‎های رفتاری روابط بازرگانی بین‎الملل با عملکرد صادرات در نمونه‎ی 44 نفری از صادرکنندگان فعال شهر مشهد مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد، بازارمحوری صادرکنندگان همکاری بین صادرکنندگان و طرف مقابل را ارتقا می‎دهند؛ در حالی‎که وابستگی و فاصله ارتباطی را کاهش می‎دهند. به‎علاوه، عملکرد صادرات با همکاری بیشتر و فاصله ارتباطی کمتر بهبود می‎یابد، در حالی‎که هیچ رابطه معناداری بین وابستگی و عملکرد صادرات یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foreign Market Oriented Commerce, International Commerce Liaisons, and Export Performance (Case Study: Mashhad exported firms or companies)

نویسنده [English]

  • Seyede Mansoureh Hosseini-Robat
چکیده [English]

Expanding commerce, globalization of products and services, and companies being internationalized unceasingly has added the importance of international business relationships. Considering the complex marketing under the continuous variations, accessing wing-footed trade information is a key success in international marketplace; and market orientation as an integrated view by determining the organization capabilities in anticipation, right reaction, and transformation of the environment changes to stock is a betterment factor for the associations. The purpose of this paper, done with the specimen of 44 active exporters of Mashhad, is to investigate the potential influence of exporters’ market orientation upon international business relationships with particular emphasis on dependence, cooperation, and communication distance and influence of these dimensions upon export performance. The upshot illustrated that market orientation of exporters extols the cooperation of exporters and the opposite party; whilst dependence and communication distance are lowered. Moreover, export performance meliorates with more cooperation and less communication distance, whilst no meaningful relation was found between dependence and export performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Market
  • International Commerce Liaison.
  • market orientation