تحلیل روش‎های قیمت‎گذاری شرکت ام‎تی‎ان ایرانسل

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 مدیریت، تهران

چکیده

قیمت یکی از چهار عنصر آمیخته بازاریابی است. یکی از تصمیم‌گیری‎های مهمی که هر بنگاهی با آن روبه‎رو است، قیمت‌گذاری است، که می‌تواند در رسیدن به اهداف شرکت مؤثر باشد. روش‌های قیمت‌گذاری به‎طور کلی به روش‎های هزینه‌محور و ارزش‌محور تقسیم‌بندی می‎شوند. با توجه به هزینه‌ی نهایی کالاهای اطلاعاتی صفر است، روش‎های قیمت‌گذاری این کالاها ارزش‎محور است. در این پژوهش شیوه‌های قیمت‌گذاری شرکت ام‌تی‌ان‌ایرانسل بررسی شده است. روش و نوع پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه‌ی آماری انتخاب شده، دو گروه دانشجویان و فروشندگان هستند. تعداد نمونه برای هر گروه تعداد 384 نفر و روش نمونه‎گیری به‎صورت تصادفی(ساده) است. نتایج پژوهش بر این است که رابطه‌ی بین تقاضای خدمت پیامک و مکالمه مستقیم و مثبت است. با توجه به اینکه رابطه مستقیم است، سیاست بسته‌فروشی مناسب نیست. همچنین کشش قیمتی تقاضا برای هر خدمت در هر گروه محاسبه شده است. مقدار کشش هر دو خدمت در هر دو گروه کوچک‎تر از یک است، پس شرکت با افزایش قیمت می‌تواند به درآمد و سود بیشتری برسد. پیشنهاد می‌شود، با توجه به اینکه مقدار کشش برای هر دو خدمت در گروه دانشجویان کوچک‎تر از مقدار آن در گروه فروشندگان است و همچنین میانگین قیمت هر دو خدمت در گروه دانشجویان بیشتر از مقدار میانگین برای گروه فروشندگان است، شرکت، راهبرد تبعیض قیمت درجه سه را به بسته‌ی قیمت‌گذاری خود اضافه کند. با توجه به اینکه هزینه‎ی نهایی تولید خدمات این شرکت صفر است، سیاست قیمت‎گذاری دو جزیی نیز می‌تواند به افزایش سود کمک کند. همچنین آثار مثبت شبکه در تقاضای این خدمات وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Pricing Strategies of MTN-Irancell

نویسندگان [English]

  • mohsen nazari 1
  • Seyed Vahid Tabatabaie Kalejahi 1
  • Omid Mahmoudian 2
چکیده [English]

Price is one of the four elements of marketing mix. One of the important decisions any business faces is select pricing strategies that can be effective in achieving company goals. Pricing methods are generally divided into cost-based and value-based methods. Considering that the marginal cost of information goods is zero, the pricing methods of these goods is value-based. In this study, MTN Irancell company’s pricing strategies have been (investigated). The type of the research is descriptive and its method is (survey). Vendors and university students are the two selected statistical community. Number of sample per community is 384 and samples are randomly selected. The first result of research is that the relationship between demand of SMS and (call service) is positive. Note that because of positive relationship, bundling is not a suitable strategy. elasticity of demand for each service in each group is less than one, so that the company can reach high levels of income and profit by increasing price of services. Its recommended that company can add third degree of price discrimination to its pricing strategies, because the price elasticity of demand for both service in student group is less that vendors group’s elasticity and average price for each service in student group is more that vendors group. Also it’s recommended to apply two-tariff pricing method because the marginal cost of production is zero and it can help company to increase its profit. In addition, there is positive effect of network externalities in demand of services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price discrimination
  • pricing
  • Value-based Pricing
  • Bundling