تعهد در روابط سازمان با سازمان مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان، ایران

4 دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

تعهد در مبادله یکی از مهم‎ترین مباحث در زمینه بازاریابی صنعتی است. تعهد مزایای بسیاری مانند کارایی مبادلات، کاهش هزینه مبادلات و کاهش عدم اطمینان در انجام مبادلات برای هر دو طرف فروشنده و خریدار برخوردار است. این مقاله تعهد را در روابط سازمان با سازمان از دیدگاه مدیران خرید مورد بررسی قرار می‎دهد. در این پژوهش تأثیر رضایت خریدار از نحوه ارضای نیازهای سازمانی و نیازهای شخصی از سوی شرکت تأمین‎کننده در قالب چهار عامل رضایت از نتایج، رضایت از تعامل، میزان تأثیرگذاری مدیر خرید بر روی تصمیم خرید و کنترل اطلاعات فروشنده مورد بررسی قرار گرفته‎اند. این پژوهش به‎صورت توصیفی ـ پیمایشی انجام شده که یافته‎های پژوهش تأثیر چهار عامل فوق را بر تعهد مدیران خرید نشان می‎دهد. به مدیران بازاریابی پیشنهاد می‎شود از طریق فراهم کردن نیازهای شخصی و سازمانی مدیران خرید، آن‎ها را به نام تجاری خود متعهد کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Commitment in Business-to-Business Relationships Case study: National Iranian Gas Company

نویسندگان [English]

  • Bahram Ranjbarian 1
  • Hossein Moeini 2
  • Morteza Shafei 3
  • Mehdi Yazdanshenas 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Buyer commitment to an exchange relation is a key issue in industrial marketing. Commitment to an exchange has several benefits for buyer and seller such as increasing exchange efficiency, decreasing exchange cost and uncertainty. This article investigates commitment in b2b relationships from perspective of purchasing department managers. In the present study the satisfaction effects of purchasing agent from organizational and personal needs fulfillment by supplier have been analyzed based on four factors including: outcome satisfaction, interaction satisfaction, purchasing manager gate keeping, and sales information control. The results show the impacts of these four factors on purchasing department managers' commitment. The findings suggest the marketers will be able to develop stronger bond with purchasing managers by offering benefit bundles that address both organizational and personal needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • B2b relationships
  • Commitment
  • Interaction satisfaction.
  • Outcome satisfaction