تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیم‎گیری خرید مصرف‎کنندگان (مطالعه‎ موردی : مصرف‎کنندگان خانگی لامپ کم مصرف شهر رشت)

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 مؤسسه آموزش عالی ارس تبریز

چکیده

در سال‎های اخیر نگرانی‎های فزاینده‎ای نسبت به محیط زیست در بین صاحب‎نظران همه حوزه‎های علمی پدیدار شده که پژوهشگران و متخصصان بازاریابی نیز از این دغدغه فارغ نبوده‎اند، به‎گونه‎ای که به پیدایش مفهوم جدیدی از بازاریابی با عنوان «بازاریابی سبز» منجر شده است. پژوهش‎های زیادی به‎منظور بررسی مزایای این پدیده نوین بازاریابی و عناصر آمیخته آن بر کسب و کار انجام شده است. این پژوهش نیز با هدف بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیم‎گیری خرید مصرف‎کنندگان خانگی لامپ کم مصرف انجام گرفته است. جامعه‎ی آماری این پژوهش خانوارهای شهر رشت بود که از این جامعه به روش نمونه‎گیری خوشه‎ای، در سه منطقه شهرداری، نمونه‎ای به حجم 400 نفر متشکل از افراد تصمیم‎گیر خانوار برای خرید این کالای سبز انتخاب شد. پس از تشریح پایه‎های نظری و پژوهشی مربوط به بازاریابی سبز و فرآیند تصمیم‎گیری خرید مصرف‎کننده، به‎منظور بررسی این رابطه از چهار عنصر آمیخته بازاریابی سبز (محصول، قیمت، توزیع، ترفیع) استفاده و هر یک از این عناصر نیز با استفاده از متغیرهایی تعریف شد. پس از جمع‎آوری داده‎ها با استفاده از مصاحبه و توزیع پرسشنامه، برای اندازه‎گیری متغیرها، اقدام به ارایه یک مدل معادلات ساختاری شده است. در پایان مشخص شد، بین هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی سبز و فرآیند تصمیم‎گیری خرید مصرف‎کنندگان، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ همچنین مشخص شد بین عناصر آمیخته بازاریابی سبز روابط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Green Marketing Mix on Consumer Decision Making Process

نویسندگان [English]

  • M.R Ramezanian 1
  • Reza Esmaeilpour 1
  • Hedyeh Tondkar 2
چکیده [English]

In recent years, increasing concerns have appeared among experts of all fields toward environment in which researchers and experts of marketing were also included in a way that caused the generation of a new concept of marketing, called "Green Marketing". Lots of studies have been done in order to investigate the advantages of this new phenomenon of marketing and its compound ingredients in business. The goal of this research is to investigate the compound effect of green marketing on purchase decision making of household compact fluorescent lamps' consumer.
Population of this research was Rasht city households, from which a 400 sample included the decision makers of the family for buying this green good, in three areas of municipality were selected with cluster sampling method.
After the description of theoretical and research bases of green marketing and consumer purchase decision making process, four ingredients of green marketing mix(product, price, place, promotion) were used to investigate this relationship and each of these ingredients were defined with some variables. After collecting data for variables measurement with interview and questionnaires distribution, a structural equation model was introduced.
Finally, it was recognized that there is significant relation between each of marketing mix ingredients and consumer purchase decision making process; and there was also significant relationships between green marketing mix's ingredients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer
  • Green marketing
  • green marketing mix
  • Purchase decision making process