طراحی و تبیین الگوی بازاریابی جهان‎تراز در ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ـ ایران

2 - استادیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی،

3 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ـ ایران

چکیده

نتایج پژوهش‎های گوناگون نشان داده است، سازمان‎های جهان‏تراز در مواجه با چالش‌های قرن بیست و یکم عملکرد بهتری داشته و احتمال بقای آن‎ها بیشتر است. از این‎رو سازمان‎های ایرانی نیز باید این ویژگی‌ را در خود پرورش دهند. بسیاری از صاحبنظران معتقدند برای رسیدن به جهان ترازی، مهم‎ترین مسئله بازاریابی بوده و هر سازمانی ناگزیر است خود را در رابطه با بازاریابی جهان‏ترازمورد ارزیابی قرارداده و جایگاه خود را مشخص کند. بر این اساس پژوهش حاضر سعی در ارایه پاسخ به این سؤال دارد که الگوی مناسب بازاریابی جهان‎تراز برای سازمان‎های ایرانی چیست؟ پژوهش حاضر از نظر ماهیت کاربردی بوده و با هدف تبیینی (تبیین الگوی بازاریابی جهان‎تراز مناسب سازمان‎های ایرانی و تعیین روابط همبستگی میان عناصر الگو) انجام شده است. بدین منظور ابتدا اقدام به مطالعه‎ی تطبیقی مبانی نظری جهان‎ترازی و شناسایی زمینه‌های محیطی در کشورهای دارنده و فاقد سازمان جهان‎تراز شده است.
در مرحله دوم با استفاده از پژوهش کیفی، به‎صورت میدانی، پیمایشی در زمینه اجزای الگوی اولیه بر روی 52 نفر از خبرگان جامعه‎ی ایران صورت گرفت و از طریق مصاحبه، روش دلفی و آزمون‌های آماری t استیودنت، U من ویتنی و فای کرامر الگوی نهایی بازاریابی جهان‎تراز مناسب سازمان‎های ایرانی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Explanation a World-Class Marketing Pattern in Iran

نویسندگان [English]

  • Hasan Ghasemi 1
  • Zohreh Dehdashti 2
  • Hossein Abedi 3
چکیده [English]

Results of different studies demonstrate that the world-class organizations have better performance in encountering challenges of twenty-first century. Therefore developing such features is strongly recommended to Iranian firms. Most of experts believe that to achieve to world-class situation, the most important factor is marketing, and all organizations should assess themselves about world-class marketing .Thus, the present study tries to answer this question “What is an appropriate pattern of a world-class marketing for Iranian firms? The study is practical in nature and purposes in determination of association between elements of pattern of a world-class marketing that is appropriate for Iranian firms.
To this end, at first adjustment study of theoretical essentials of world-class marketing was done. In the second phase, a measurement in elements of the primary pattern was done on 52 experts, by using qualitative study; and Delphi technique, statistical tests of T-Student, U-Mann Whitney and Phi Cramer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words
  • World-class marketing.
  • World-class organization