بررسی رابطه بین تاکتیک‌های بازاریابی ارتباطی فروشگاه های زنجیره‌ای و رفتار خرید مشتریان

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

کاربرد تاکتیک‌های بازاریابی ارتباطی به تنهایی نمی‌توانند موفقیت آمیز باشند و باید عوامل دیگری مانند ویژگی‌های شخصیتی مشتریان(نیاز به تعلق، نیاز به احترام و لذت بردن از خرید و نیاز به مد )را در انتخاب و ارزیابی تاکتیک‌های بازاریابی ارتباطی لحاظ نمود. جامعه‌ی پژوهش، مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استان تهران است که به روش نمونه‌گیری تصادفی، انتخاب شده است. در این پژوهش از یک مدل اصلی که سه مدل فرعی دارد استفاده شده است که مدل مذکور از طریق نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت، نتایج نشان داد مدل برای جامعه آماری قابل استفاده است و بین نیاز به تعلق، نیاز به احترام و لذت بردن از خرید با تمایل به ارتباط، ارتباط معناداری وجود داشت. در بین تاکتیک‌های مورد استفاده فروشگاه تاکتیک‌های ارتباطات، شخصی‌سازی، رفتار ترجیحی ارتباط معناداری با تمایل مشتری به ادامه خرید وجود داشت و بین تاکتیک پاداش و تمایل مشتری به ادامه خرید ارتباط معناداری ملاحظه نشده است. این پژوهش می‌تواند دیدگاه مناسبی در رابطه با ارتباط تاکتیک‌های بازاریابی ارتباطی و ویژگی‌های شخصیتی مشتری، برای هر چه اثر بخش تر کردن این تاکتیک‌ها ارایه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey Relationship Marketing Tactics on Buying Behaviour on Chain Store

نویسندگان [English]

  • Mansour Samadi
  • Ali Hosein Hoseinzadeh
  • Mohammad Nurani
چکیده [English]

Application of relationship marketing tactics can not be successful alone and should consider other factors such as personnel attributes(social afflication ,social recognition, shopping enjoyment, product category involvement)perspective at selection and appraisal. The sample research customers of maxim chain store in Tehran what choiced to method sampler chanceful. In this study we examine three sub-models in a general model that model examine thence way soft ware of lisrel ,the result reveal that model usable for community statistics and among social recognition, social affiliation and shopping enjoyment with consumer relationship proneness. This study can help retail stores to use more effective relationship marketing tactics and also assess these tactics. Results revealed considering of customer needs (personnel needs) can positively affects on relationship satisfaction, trust, relationship commitment and purchase behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lizrel
  • Personalization
  • Relationship marketing
  • Relationship Satisfaction