بازاریابی بنگاه در فضای کسب و کار ایران: ‌مؤلفه‌های تشکیل دهنده

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به‌منظور بررسی نظام‌مند مؤلفه‌های بازاریابی بنگاه، در این مطالعه رویکرد سیستمی‌ (شامل ورودی، فرآیند، خروجی و بازخور) مدنظر قرار گرفته است. در این پژوهش با بررسی منابع ثانویه و مدل‌های معتبر موجود در زمینه بازاریابی مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده‌ی بازاریابی بنگاه‌ها شناسایی، تلخیص، تلفیق و تکمیل شده است. درمجموع سی مؤلفه به‌عنوان مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده‌ی بازاریابی تعیین و مبنای طراحی سؤالات پرسشنامه قرار گرفت. با استفاده از داده‌های حاصل از پرسشنامه، اهمیت و وضعیت مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده‌ی بازاریابی بنگاه در فضای کسب و کار ایران از نظر خبرگان مشخص شد. نتایج تجزیه و تحلیل‌ها حاکی از آن است که از نظر خبرگان کلیه‌ی مؤلفه‌ها به‌عنوان مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده‌ی بازاریابی بنگاه در ایران مورد تأیید بوده، اکثر این مؤلفه‌ها در فضای کسب و کار ایران از اهمیت زیاد و وضعیت نامساعدی برخوردار هستند که بر این اساس با توجه به وضعیت و اولویت مؤلفه‌ها، توصیه‌هایی کاربردی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marketing Factors of an Enterprise in Iran Business Environment: Composing Factors

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Seyedjavadein 1
  • hashem aghazade 1
  • Mehrdad Estiri 1
  • Bahareh Osanlou 2
چکیده [English]

The study has been done regarding the systematic approach (including: input, process, output and feedback). Initially a list of factors has been recognized through surveying the secondary resources and existing models. Then the factors are summarized and completed. Finally 30 factors are identified as composing factors of enterprises' marketing. These factors have been matched with the systemic approach and accordingly inputs, processes and outputs of enterprises' marketing have been clarified. The questionnaire has been designed based on the classified factors. The research community is the practitioners and experts in marketing. Experts' responses as research findings show that all composing factors of enterprises' marketing in Iran business environment are so important but so weak. Meanwhile the enterprises are in an inappropriate situation on marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composing Factors of Enterprise's Marketing
  • Marketing
  • Marketing System