ارایه مدلی جهت ارزیابی و انتخاب بازارهای خارجی در صنعت خودروسازی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی کرج

چکیده

صاحبنظران در بررسی ادبیات موضوع ارزیابی بازارهای بین المللی که تجارب عملی انجام شده در ایران نیز مؤیدآن است معتقدندکه، برای انتخاب بازارهای خارجی به طورکلی دو رویکرد گسترش و قاعده‌مند وجود دارد. بنگاه‌های استفاده‌کننده از رویکرد گسترش، به-تدریج و از طریق بازارهایی که با بازار محلی شباهت فرهنگی و جغرافیایی دارند، وارد بازارهای بین المللی می‌شوند. اما دررویکرد قاعده مند، بنگاه‌ها با استفاده منظم از مجموعه‌ معیارهایی که برای انتخاب بازار جهانی به کارگرفته می‌شوند، بازارهای مناسب را انتخاب می‌کنند. تا به امروز مدل‌های فاقد جامعیت زیادی برای ارزیابی وانتخاب نظام‌مند بازارهای هدف خارجی توسط پژوهشگران پیشنهاد و ارایه شده، ولی چون در انطباق با فرآیند تصمیم‌گیری صادرکنندگان، مغایرت‌های زیادی از خود نشان می‌دهند، بنابراین در پژوهش تلاش شده تا مدل مفهومی جامعی منطبق با فرآیند تصمیم‌گیری صادرکنندگان، شامل ارزیابی محیط‌های اقتصادی، عمومی، قانونی، رقابتی، فرهنگی، جمعیتی، جغرافیایی و توانایی بنگاه ارایه شود. برای ساخت مدل، پرسشنامه‌ی پژوهشگر ساخته‌ای بین خبرگان دست‌اندرکار صادرات صنایع خودرو استان تهران توزیع، سپس با استفاده از فن آماری مدل‌یابی معادلات ساختاری تحلیل و در خاتمه مدل تأیید شده‌ای ارایه شده است که امکان پیش‌بینی و تصمیم-سازی برای صادرکنندگان را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Model to Analyzing and Choosing Foreign Markets in Car Industry

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Firouzian
  • Samad Najafi Majd
  • Mohammadreza Lali
  • Hossein Rezapour
چکیده [English]

Researchers in their reviewing of international market literature which practical experiences in Iran indicate it demonstrate that to choose a foreign market there are two approaches: Expansion and Systematic approach. Firms that use expansion approach, through the culturally and geographically similar markets starts working in international markets. However, in systematic approach, firms use a set of measures to choose a suitable foreign market. Most off the models have been introduced ever to choose target markets systematically, do not adapt with exporters decision making process. So in this study we have tried to present a conceptual model of affecting factors on exporters' decision making process: economic, general, legal, competition, cloture, and geography environment and firms' competency. To create model, a questionnaire was used to collect Tehran car exporters and experts' opinions, and then it was analyzed through structural equations modeling technique. Finally the presented model provides a good decision making tools for exporters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluating International Market
  • Foreign Market Selection Model
  • International Marketing
  • Structural Equations Modeling