طراحی سنجه‌های تأثیر بر مخاطب برای آگهی‌های بازرگانی در رسانه ملی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

با ورود رسانه‌های جدید و جذب مخاطبان بیشتر توسط آن‌ها تلویزیون در خطر از دست دادن سهم خود از بازار آگهی‌ها است. یکی از مهم‌ترین دلایل این کاهش عدم وجود سنجه‌هایی برای اندازه‌گیری میزان تأثیرگذاری آگهی‌هاست که ازطریق آن آگهی‌دهندگان بتوانند اثربخشی آگهی خود را ارزیابی کنند و برنامه‌ریزی بهتری انجام دهند، در حالی که رقیب آن یعنی رسانه‌های نوین اطلاعات بسیار جزیی و مفصلی از واکنش‌های مشتریان نسبت به تبلیغات در اختیار آگهی‌دهندگان قرار می‌دهند. با توجه به تقاضای آگهی‌دهندگان برای اندازه‌گیری دقیق تأثیر تبلیغات، مدیران تلویزیون برای حفظ و افزایش سهم خود از بازار آگهی‌ها باید به دنبال ابزارهای جدیدتری برای اندازه‌گیری تأثیر تبلیغات باشند. مقاله‌ی حاضر با بررسی ادبیات موضوع و رویکرد تحلیل محتوا و نیز استفاده از نظرهای خبرگان، با طرح شش شاخص عمده، سنجه‌هایی را مطرح می‌کند که عبارتند از رتبه‌بندی تبلیغات، درگیر سازی، تماشای کل، فعالیت‌های انتخابگری، مشارکت مخاطب، تأثیر فروش و سنجه‌های عملیاتی مربوط به هریک. در پایان پیشنهادهایی برای مدیران اقتصادی تلویزیون و به‌ویژه رسانه ملی بیان می‌کند که منجر به افزایش توجه آگهی‌دهندگان و کارآمدتر نمودن سازوکار جلب آگهی آنان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Metrics for Measurement of Commercial Advertising on Audiences in IRIB

نویسندگان [English]

  • Taher Roshandel Arbatani
  • Datis Khajeheian
  • Amir Aazami
چکیده [English]

Emerging new media and their attractiveness for audiences seems to be a challenge for television to keep its dominant share from advertising market. One of the most important reasons of this challenge is lack of metrics for measurement of advertisings influence which by them advertisers able to evaluate the advertising efficiency and make better planning, while the new media as rival of television offer very detailed information about audiences response. According to demand of advertisers for precise measurement of advertisings effect, managers of television should focus on newer and more effective tools for measuring the advertising influence in television to save and increase their share from advertisings market. The paper using the literature review and using the elite points of view and by content analysis approach suggests six major metrics. These includes advertising ranking, Engagement, total viewership, selection activities, audience participation, sale effect and operational metrics related to each one. Finally suggestion for economic managers of television especially IRIB has been made which may result to increase of advertisers attention to advertisings and make mechanism of television advertisings more productive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising influence
  • Designing Metric
  • IRIB
  • Media Advertising
  • metrics