اندازه‌گیری توان رقابتی پتروشیمی متانول با استفاده ‌از سیستم فازی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

از مشکلات مهم صنعت عدم رقابت‌پذیری است. یکی از ارکان این مشکل، نبود رویکرد مشخص رقابت‌پذیری است. این پژوهش در حوزه‌ی متانل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران انجام شده است. برای اندازه‌گیری توان رقابتی حوزه‌ی متانل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، ابتدا مدلی مفهومی توسعه داده شده است که سه حوزه‌ی اصلی دارد. سپس با استفاده از تکنیک‌های تحلیل عاملی و مدل‌سازی معادلات ساختاریافته این مدل با چندبار اصلاح و تعدیل به تأیید رسید. سپس با استفاده از مدل‌سازی شبکه‌های بیزین، دوباره مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شد. سپس براساس دانش ایجاد شده توسط دو تکنیک فوق، یک سیستم فازی طراحی شد. در ادامه داده‌های مربوط به حوزه‌ی متانل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (شرکت فناوران و زاگرس) گردآوری شده و توسط سیستم فازی تحلیل شده است. طبق نتایج از این کار پژوهشی، مشخص شد، توان رقابتی شرکت صنایع پتروشیمی ایران وابسته به منابع است. به‌عبارت دیگر رویکرد این شرکت رویکرد مبتنی بر منابع ورودی بنگاه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Competitiveness of Methanol through ‌Fuzzy System

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Mehrgan
  • Hossein Safari
  • Ezat Asgharizadeh

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beysian Network
  • Competitiveness
  • Explotary Factor Analysis
  • Fuzzy System
  • structural equation model