طراحی و سنجش مقیاس بومی ایجاد ارزش در بانک‎های تجاری کشور

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

ایجاد ارزش به‌عنوان مقوله‌ای اساسی در بازاریابی مبتنی بر ارزش، در بانک‎های تجاری کشور به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته و مقیاسی بومی برای سنجش آن توسعه نیافته است. در این مطالعه مقیاسی بومی برای سنجش ایجاد ارزش در بانک‎های تجاری کشور و همچنین بررسی وضعیت این بانک‎ها بر اساس این مقیاس توسعه یافته است. اعتبار مقیاس طراحی شدهاز سوی 50 نفر از خبرگان تأیید شده است. مقیاس تأیید شده از سوی خبرگان، در قالب یک پرسشنامه دو صفحه‌ای از 300 نفر از مدیران و کارشناسان بخش بین‌المللی بانک‎های تجاری کشور نظرسنجی شده است. ‌یکی از یافته‌های این مطالعه "مقیاس بومی سنجش ایجاد ارزش در بانک‎های تجاری کشور" است که در آن نقش و اهمیت مؤلفه‌های اصلی به‌ترتیب (1) ارزش ادراکی درون سازمانی، (2) ارزش ادراکی رقبا، (3) ارزش ادراکی مشتری و (4) ارزش ادراکی بازار است. یافته دیگر این مطالعه نشان دهنده‌یوضعیت این مقیاس در بانک‎های مورد بررسی است. بدین ترتیب که وضعیت این مقیاس در بانک‎های تجاری ملی ایران، صادرات، ملت و سپه مناسب بوده و تنها در بانک تجارت نامناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Measuring Native Scale for Value Creation in Iran Commercial Banks

نویسندگان [English]

  • hashem aghazade 1
  • mina Mehrnoosh 2
چکیده [English]

Value creation as an essential concept of value-based marketing has not been studied in Iran commercial banks with no native measuring scale. This study aimed at develops a native scale for measuring value creation and the measures index’s amount in Iran commercial banks. Accordingly as a result of theoretical and exploratory studies a comprehensive scale was developed which shows dimensions of value creation based on stakeholder approach. Validity of the scale is confirmed by 50 experts. The confirmed scale is questioned from 300 managers and officers of international department of commercial banks through a 2-page questionnaire. The findings are: (1) native scale for measuring value creation in Iran commercial banks in which the importance of dimensions are enterprise perceived value, competitor perceived value, customer perceived value, market perceived value respectively; (2) value creation in Melli, Saderat, Mellat and Sepah Banks is appropriate and in Tejarat Bank is inappropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stakeholder
  • Value
  • Value creation
  • Value Creation in Banks
  • Value Creation in Service Enterprises