دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، فروردین 1390 (مدیریت بازرگانی) 
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد شعب بانک‏ها و مؤسسات مالی و اعتباری (مورد مطالعه: بانک قوامین)

صفحه 127-268

سید مرتضی صالحی؛ غلامحسین نیکوکار؛ ابوالفضل محمدی؛ غلامحسن تقی نتاج