دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 10، دی 1390 (مدیریت بازرگانی) 
بررسی تأثیر جهانی شدن بر سیستم خط‌مشی‌گذاری تجاری جمهوری اسلامی ایران

صفحه 35-54

علی اصغر پور عزت؛ ارین قلی پور؛ مصباح الهدی باقری؛ مهدی نداف