بررسی رابطه‌ی بین تصوّر از عناصرمعنابخش برند و شناخت برند، بر اساس مدل ارزش ویژه‌ی برند مبتنی بر مشتری (مطالعه‌ی موردی بانک ملّت)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

چکیده

برند هم برای مشتری و هم برای سازمان ارزش آفرینی میکند، امّا منبع اصلی این ارزش، در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل قرار دارد. مشهود است که شکلگیری ذهنیت، به دور از کنترل مستقیم است. این مقاله در تلاش است تا اهمیت ایجاد برند در بانکهای فعال در ایران را روشن ساخته و رابطه‌ی بین تصوّرات ایجاد شده توسط تعاملات بین فعالیتهای بازاریابی، و ذهنیت مشتریان نسبت به برند را نمایان سازد. این تحقیق به صورت مطالعه موردی مخاطبان اصلی بانک ملّت در شهر تهران صورت گرفته و دادهها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شدهاند. نتایج نشان داده که بین تصوّر از عملکرد ناشی از تعامل فعالیتهای بازاریابی و شناخت برند (منبع اصلی ارزش برند) رابطه‌ی معنادار، مثبت و شدیدی وجود دارد. همچنین این متغیر میتواند به عنوان علّتی بر ذهنیتهای ارزشآفرین محسوب شود. به عبارت دیگر مشتریان به برند یک بانک به عنوان وسیله‌ای برای ارضاء نیازهای کارکردی خود مینگرند. اما تعمیم چنین رابطه‌ی همبستگی و علّی، برای تصوّر از توان تصویرسازی حاصل از فعالیتهای بازاریابی (و ارضا نیازهای سمبلیک) ممکن نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Relationship between Brand Meaning-Creator Elements and Brand Knowledge, According to Customer Based Brand Equity (A Case Study of Bank Mellat)

نویسندگان [English]

  • Ali Divandari 1
  • Mohammad Haghighi 1
  • Ashkan Allahyari 2
چکیده [English]

Brand creates value for both customer and organization, but the main source of this value, is located in actual and potential customers’ mind. It is obvious that mentality creation cannot be controlled directly. This article aimed to illustrate the importance of branding in banks of Iran and demonstrate the relation between images created from marketing activities and customers’ mentality, related to brand. This research conducted as a case study of Bank Mellat customers in Tehran and its data was gathered by a questionnaire. Results show that there is meaningful, positive and sever relation between image of brand performance, resulted from marketing activity and brand knowledge (main origin of brand value). Also this variable can be considered as the cause of brand knowledge. In other words, customers see brand of banks as a means of satisfying functional needs. But there is not such a correlation and cause and effect relation, for brand imagery resulted from marketing activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Knowledge
  • Brand Meaning
  • Brand Meaning-Creator Elements.
  • Customer Based Brand Equity
  • Strategic Brand Management