دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 9، پاییز 1390 (مدیریت بازرگانی) 
3. بررسی وضعیت سیستم‌های اطلاعات بازاریابی شرکت‎های متوسط و بزرگ صنایع غذایی

صفحه 35-56

امیرحسین امیرخانی؛ مهدیه امانی؛ محمد تاب؛ عطا ا... ارجمندی


8. هوش سازمانی بررسی مقایسه‌ای بانک‌های دولتی و خصوصی

صفحه 131-146

مسعود کیماسی؛ هستی چیت سازان؛ اسلام فخار