دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 9، مهر 1390 (مدیریت بازرگانی)