بررسی وضعیت سیستم‌های اطلاعات بازاریابی شرکت‎های متوسط و بزرگ صنایع غذایی.

نویسندگان

1 . مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، گروه مدیریت، اهر، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به‌منظور شناخت وضعیت فعلی و نقاط ضعف نظام اطلاعات بازاریابی شرکت‎های متوسط و بزرگ صنایع غذایی انجام شده است. نظرها و مدل‌های مختلفی هم از مطالعات پیشینه‌ی پژوهش و هم از طریق مصاحبه با خبرگان جهت انتخاب مدل جمع‌آوری شد که اغلب آنها به‌دلیل ارتباط مستقیم با موضوع آسیب‌شناسی سازمانی غیرقابل استفاده بودند. از این‌رو تنها بر روی مدل‌ها و شیوه‌های پژوهش مورد استفاده در مطالعات سیستم-های اطلاعات بازاریابی تمرکز شد و در نهایت مدل مک لوود و راجرز، به‌خاطر فراوانی استفاده از آن و همچنین جامعیت متغیرهای مورد بررسی، مبنای اجرای این پژوهش قرار گرفت. به‌دلیل حساسیت و اهمیت نقش بازاریابی در صنایع غذایی، شرکت‎های متوسط و بزرگ فعال در این صنعت، به‌عنوان جامعه‌ی آماری پژوهش تعریف شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه و از 120 نمونه شامل مدیران و کارشناسان بازاریابی شرکت‎های منتخب، گردآوری شد و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات و تبیین وضعیت موجود و نقاط ضعف نظام بازاریابی، راهکارهای بهبود در دو سطح دولت و بنگاه‌ها ارایه شده است. برخی از مهم‌ترین ضعف‌هایی که شناسایی شدند، بروز نبودن امکانات و تجهیزات کامپیوتری، نارسایی در عملیات سازمان بازاریابی، ضعف در حمایت مدیریت و دسترسی ناکافی به منابع اطلاعات بازاریابی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status of Marketing Information System in Medium and Large Size Food Industries

نویسندگان [English]

  • Shahram Azad 1
  • Kiyoomars Sharifi 2
چکیده [English]

In this research we seek to recognize the status of marketing information systems and its weaknesses in medium and large size food industries. We abandoned all organization diagnosis models and conducted Mcleod and Rogers Model as one of the most popular models in similar researches. Since marketing affairs is more important and sensible in food industry than others, the research was done in this sector. We collected data by a questionnaire developed based on the research model with a sample of 120 people consisting of marketing managers and expertise from the statistical society. After data analysis and recognizing the status of marketing information systems, we brought up some solutions to improve the weaknesses in two government and industry levels. Some of the big weaknesses are using old hardware, diagnoses in marketing operations, not having enough support from executive managers and enough accessibility to marketing information resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food industries
  • Marketing Information Systems
  • System