بررسی انتخاب استراتژی‌های قیمت‌گذاری بر مبنای منحنی عمر کالا در لوازم خانگی کوچک (مطالعه‌ی موردی گروه محصول چرخ گوشت در شرکت صنعتی پارس خزر)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشدمدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

چکیده

انتخاب استراتژی‌های مناسب جزء اصول مهم برای رسیدن به سودآوری در مدل کسب و کار است .یکی از مهم‌ترین این استراتژی‌ها، استفاده از استراتژی‌های قیمت‌گذاری مناسب است. برای‌ قیمت‌گذاری‌ درست‌ و رضایت ‌بخش‌ باید عوامل‌ مؤثر بر قیمت‌گذاری‌ را شناسایی‌ و تنظیم‌ کرد. دوره عمر کالا به عنوان عوامل تاثیر گذار سازمانی یکی از عوامل اصلی در تصمیم‌گیری و استفاده از استراتژی‌های مختلف قیمت‌گذاری است. تعیین زمان حدوث هر مرحله از عمر محصول و ارایه یک الگوی زمان‌بندی شده ثابت امری غیرممکن است. مهم؛ تشخیص به‌موقع سن محصول و اتخاذ راهبردی مؤثر در زمان مناسب است. از آنجاکه قیمت و محصول ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، هدف اصلی این پژوهش آزمون مجدد مدل چرخه حیات کالا به‌منظور استفاده در اخذ استراتژی‌های قیمت‌گذاری مناسب محصولات در مراحل مختلف چرخه حیات آن است. در این پژوهش عنصر قیمت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر در آمیخته بازاریابی انتخاب و تأثیر اخذ استراتژی قیمت‌گذاری بر چرخه حیات کالا در صنعت لوازم خانگی کوچک بررسی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد، نمودار چرخه حیات کالا می‌تواند به‌عنوان ابزاری در جهت راهنمایی به‌منظور اخذ استراتژی‌های قیمت‌گذاری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the Choice of Pricing Strategies Based on Product Life Cycle (PLC) in Small House Appliance (Case Study: Pars Khazar Brand Meat Grinder Product Group)

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Mira 1
  • Sanaz karimi 2
چکیده [English]

Selection of appropriate strategies is one of the important principles to achieve profitability in the business models. One of the most important of these strategies, Is Use of appropriate pricing strategies in order to have the correct and satisfy product pricing process, the factors that affect pricing should be Identify and control. PLC as Organizational factors affecting Group is of the main one influencing the decision-making and the use of different pricing strategy. Time of occurrence of each stage of product life and provide a constant timing pattern for each product, is impossible. The important things are timely diagnosis and achieving effective strategy at the right time. Since price and product are closely correlated, the main goal of This study is re-test the PLC model in order to obtain the appropriate pricing strategies in various stages of product life cycle .In this study, the pricing as one of the most important element in the marketing mix is selected and the impact of appropriate selected pricing strategy on PLC has been studied in small home appliance industry. The results show that a graph of PLC can be used as a tool for obtain the appropriate pricing strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discount Pricing Strategy
  • Penetrate Pricing Strategy
  • Price Bundling Strategy
  • Pricing Strategy
  • Product life cycle
  • Small Home Appliances