بررسی عوامل مؤثر بر برندسازی سالن‌های نمایشگاه‌های بین‌المللی (مورد مطالعه: نمایشگاه بین‌المللی تهران)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

چگونگی رسیدن به مزیت رقابتی پایدار، از مباحث چالش‌برانگیز در زمینه خدمات است، با توجه به نامشهود بودن ناهمگنی و تفکیک‌ناپذیری خدمات، برند‌سازی در این بخش با چالش‌ها و مشکلات متفاوتی نسبت به ‌بخش کالا روبه‌روست. از‌ طرفی نمایشگاه‌های بین‎المللی که در حوزه خدمات قرار می‌گیرند؛ یکی از مهم‌ترین کانال‌های معرفی کالاهای تولید شده و نقش بسیار مؤثری در شناساندن شرکت‌ها و برندسازی برای بازار هدف دارند. بنابراین این مقاله با هدف بررسی عوامل مؤثر بر برندسازی سالن‌های نمایشگاه بین‌المللی تهران انجام شده است. ابتدا با مرور پیشینه‌ی پژوهش مجموعه‌ای از شاخص‌های مربوط به هر یک از عوامل مؤثر بر برندسازی سالن‌های نمایشگاه بین‌المللی گردآوری شده، داده‌های مورد نیاز با پرسش از 600 کاربر خدمات نمایشگاهی (شرکت‌های داخلی و خارجی) و مدیران نمایشگاه بین‌المللی جمع‌آوری شده است. روش پژوهش از نوع پیمایشی و همبستگی است و برای آزمون فرضیه‌ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، سه عامل اصلی تبلیغات، سالن‌های همایش و کنفرانس و امکانات رفاهی سالن‌ها در برندسازی سالن‌های نمایشگاه بین‎المللی تهران تأثیر مثبت و معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Factors Affecting International Exhibition Center Branding (Case Study: Iran Fair)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Haghighi 1
  • Ebrahim Gharleghi 2
  • Fatemeh Nikbakht 2
چکیده [English]

How to achieve sustainable competitive advantage, the debate is in services, challenging, as known services are the intangible nature, heterogeneous and inseparable, so branding in this part with the goods sector faces different challenges and problems. Therefore, this article aims to examine the factors affecting the coliseum branding Tehran International Fair has been made. First review the background of a set of indicators related to each of the factors that affect international branding exhibition coliseums were collected, the needed data for article has been collected by 600 user trade fair services. In this article, research method was survey and correlation. For examine assumptions has used SEM. Findings of the study indicate that the three main factor of advertising, lecture & Congress Coliseum and welfare facilities influence on branding Exhibition Centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising
  • Branding
  • International Exhibition
  • Lecture & Congress Coliseum
  • Welfare Facilities