تأثیر ارتباطات دهان‌به دهان بر خرید خودروهای داخلی (مطالعه‌ی موردی خودروی سمند شرکت ایران خودرو)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آینده‎پژوهی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، ایران

2 هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی تأثیر ارتباطات دهان‌به‌دهان مشتریان بر خرید خودروهای داخلی است. این پژوهش در شهر اصفهان و در مورد خودروی سمندانجام شده است. جامعه-ی آماری پژوهش، خریداران(متقاضیان) خودروی سمند در شهر اصفهان است و روش نمونه-گیری خوشه‌ای بوده است. نتایج بیانگراز آن است که ارتباطات دهان‌به دهان مشتریان یکی از منابع اصلی تأمین اطلاعات مورد نیاز خریداران خودروی سمند بوده است. همچنین، استنباط از تخصص منبع اطلاعات و شباهت او با گیرنده اطلاعات، میزان تأثیر این اطلاعات را تحت الشعاع قرار می‌دهد. در این رابطه ریسک کارکردی محصول، اهمیت تخصص و ریسک روانشناختی، اهمیت تشابه منبع با گیرنده پیام را تعدیل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of¬ Word of Mouth on Purchase of Local Made Cars (Case¬ Study: Samand from Iran Khodro Company in City of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Jalilvand 1
  • Abolghasem Ebrahimi 2
چکیده [English]

¬The purpose of current study is to explore the influence of word of mouth (WOM) on the purchase of local made cars. This study has been done about Samand from Iran Khodro Company in the city of Isfahan. The statistical population of the study is purchasers of Samand automobile in city of Isfahan. Data gathering method was cluster sampling approach. Results indicated that¬ WOM is the main information source for purchasers of Samand. Further, the influence of WOM is determined by perceived source expertise and similarity with source. Perceived psychological and functional risks moderated the effects. Findings of this paper can help¬ Iran khodro and other carmaker companies to position messages of WOM¬ in their favor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • expertise
  • Functional Risk.
  • Psychological Risk
  • Similarity
  • Word of mouth