بررسی وضعیت سیستم‌های اطلاعات بازاریابی شرکت‎های متوسط و بزرگ صنایع غذایی

نویسندگان

1 استادیار‌ دانشگاه پیام نور، دکترای مدیریت منابع انسانی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت بهره‎وری،

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر باورپذیری مارک تجاری بر وفاداری و رفتار خرید مشتریان با رویکرد محصولات بهداشتی است؛ بدین منظور میزان باورپذیری یک مارک تجاری خاص، بین مصرف‌کنندگان و ارتباط آن با وفاداری و رفتار خرید مشتریان سنجیده شده است. در این پژوهش از مدل «میزان باورپذیری مارک تجاری» مطرح شده توسط سوئینی و سوایت که این هفت بعد را دارد، استفاده شده: میزان باورپذیری مارک تجاری‌، تداوم، وفاداری‌، رضایت مشتری‌، میل به تغییر مارک، رفتارخرید مشتریان و توصیه خرید آن به دیگران. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و ابزار مورد استفاده برای آن پرسشنامه است. روایی پرسشنامه به تأیید مشاوران آماری رسیده و پایایی آن نیز 4/95% برآورد شده است. نتایج تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد، میزان باورپذیری این مارک تجاری در میان محصولات همانند خود، از نظر مصرف کنندگان رضایت بخش نیست بلکه مصرف کنندگان آن ـ که درآمد ماهیانه آنها پایین‌تر از 500 هزار تومان در ماه است- به‌دلیل پایین بودن قیمت این محصول، این مارک را برگزیده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Brand Credibility on Customer Loyalty and Behaviour in Hygienic Products

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Amirkhani 1
  • Mahdieh Amani 2
  • Mohammad Taab 3
  • Ata Alah Arjomadi 4
چکیده [English]

The main purpose of this research is to evaluate the effect of commercial brands on customers’ loyalty and behavior to hygienic products. Here a commercial brand is under assessment about its credibility among consumers in relation to customers’ loyalty and behaviour. In this research the model presented by Sweeny and Swait consumers and its relationship with customers’ loyalty and behaviour. In this research the model presented by Sweeny and Swait containing seven aspects has been considered: brand credibility, continuance commitment, loyalty commitment, customer behaviour, customer satisfaction and desire to change the brand and purchase recommendation. This research is descriptive and accompanied by a questionnaire. The validity of this questionnaire has been approved by statistical advisors and its reliability is about 95.4%. Obtained results from analysis of collected data show that credibility and customers’ acceptance is not satisfactory and most individuals with lower income of 500$ a month usually buys this brand due to its reasonable price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand credibility
  • Customer Behaviour
  • Customer Loyalty
  • Swait.
  • Sweeny