نگاه به آینده و تدوین چشم‌انداز دانشگاه‌ها: مطالعه‌ی موردی در دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان

نویسندگان

1 مربی و عضو هیات علمی دانشگاه رفسنجان (عج)، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

چکیده

این مقاله بر اساس برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه تنظیم شده است. تدوین چشم‌انداز بر اساس مدل ارایه شده توسط کالینز و پوراس (1996) انجام گرفته است. مدل، شامل دو بخش ایدئولوژی بنیادی و نگاه به آینده است. ایدئولوژی بنیادی در مقاله دیگری بیان شد؛ در این پژوهش، نگاه به آینده و چشم‌انداز دانشگاه تدوین شده است. نگاه به آینده خود شامل دو بخش "اهداف بزرگ، دشوار، و جسورانه و "توصیف روشن می‌شود. هچنانکه در بخش نتایج پژوهش نشان داده شده، اهداف بزرگ، دشوار، و جسورانه دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان بر اساس تحلیل عاملی تأییدی به‌دست آمد و بر اساس آن توصیفی روشن نیز تدوین شد و در نهایت چشم‌انداز دانشگاه ولی عصر(عج) تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Envisioned Future and formulating the vision of universities: The Cast Study Vali-e-Asr University of Rafsanjan

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Khoshsima 1
  • Mohammad Ali Shahhoseini 2
چکیده [English]

This article has been formulated based on the strategic planning of the university. Vision formulation has been done based on the model presented by J. Collins and J. Porras (1996). The Model includes two sectors, which are core ideolgy and envisioned future. In this article the envisioned future of the university and its vision have been formulated. Envisioned future itself is included in two sections; big, hairy, audacious goals (BHAGs) and vivid description. As shown in the results, the big, hairy, audacious goals of Vali-e-Asr University of Rafsanjan have been identified based on confirmatory factor analysis and the vivid description have been written based on BHAGs. At the end envisioned future & vision have been formulated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Big
  • Confirmatory Factor Analysis.
  • Envisioned Future
  • hairy and audacious goals (BHAGs)
  • Vision
  • Vivid Description