دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، شهریور 1390 (مدیریت بازرگانی) 
بخش‌بندی بازار گوشی تلفن همراه بر مبنای مزایای مورد انتظارمشتریان

صفحه 115-132

سعید مرتضوی؛ یاسر آسمان دره؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ سید مسلم علوی


ارزیابی پیش برندگی سیاست‌های کلان و خرد توسعه کارآفرینی کشور

صفحه 133-148

سیدمحمد مقیمی؛ غلامرضا طالقانی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ علی داوری