مقایسه قدرتمندی انواع برند داخلی و خارجی از دیدگاه مشتریان محصولات لوازم خانگی در استان گیلان

نویسندگان

1 دکترای مدیریت بازرگانی- عضو هیئت علمی‏‏دانشگاه آزاد اسلامی‏‏واحد رشت، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، ایران

چکیده

قدرتمندی برند متغیری با فضای تعریف تقریباً گسترده است که می‏‏تواند استراتژی‌های بازاریابی و ادراک مشتریان از محصولات شرکت‌ها را در تعاملی پویا بررسی نماید. در این مقاله قدرتمندی تعداد 23 برند با استفاده از مدل بی ای وی در بازار لوازم خانگی برقی استان گیلان با نظرسنجی از مشتریان به وسیله پرسشنامه ارزیابی و مشخص شده در کل، برندهای خارجی در زمینه محصولات لوازم خانگی قدرتمندتر از انواع داخلی آن هستند. از چهار مؤلفه مورد بررسی در مدل بی ای وی مؤلفه تمایز انواع برند خارجی بسیار برتر بوده و در مورد انواع برند ایرانی، مؤلفه دانش وضعیت بهتری داشته است. بر این اساس پیشنهاد شد که انواع برند ایرانی در زمینه لوازم خانگی ضمن استفاده از مزیت رقابتی خود در زمینه مؤلفه دانش برند، جهت هویت بخشی و مدیریت برند در گام بعدی بر اساس مؤلفه‌های رابطه، اعتبار و تمایز بتواند قدرتمندی خود را بیشتر نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the strength of Iranian and foreign brands in terms of household appliances from customers' point of view in Guilan

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Chirani 1
  • Matin Fardesabouri2 2
چکیده [English]

Brand strength is a variable with the wide scope of definition that can survey marketing strategy and customers' perceptions.In this article, the strength of 23 brands of household appliances in Guilan market have been evaluated by using BAV models and with receiving customers' opinion from questionnaire.
The result indicated that as a whole,foreign brands are stronger than Iranian brands in the field of household appliances.Through four components of BAV model ,differentiation of foreign brands are much superior than Iranian brands.But about Iranian brands, knowledge is a component which has better position.According to this,we suggested that Iranian brands can use this competitive advantage in the field of knowledge to give identity to their brands and in the next steps for making strong brand,the concentration should be on relevance,esteem and differentiation respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BAV
  • Brand
  • Brand Strength