ارزیابی پیش برندگی سیاست‌های کلان و خرد توسعه کارآفرینی کشور

نویسندگان

1 1.دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، ایران

2 2.دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، ایران

3 3.دکتری مدیریت دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی سازمان پژوهش¬های علمی و صنعتی ایران، ایران

4 4.دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

چکیده

به موازات رشد جمعیت کشور و گسترش فزاینده بیکاری، مقوله کارآفرینی و توسعه آن در برنامه‌های توسعه سوم و چهارم مورد توجه قرار گرفت. اکنون پس از اتمام دوره زمانی برنامه چهارم، ضرورت دارد تا سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با توسعه کارآفرینی مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس، این پژوهش با هدف ارایه الگویی از سیاست‌های مؤثر بر توسعه کارآفرینی در دو بخش سیاست‏های کلان و خرد و ارزیابی آن‌ها انجام شده است. در این پژوهش برای ارزیابی وضعیت موجود از روش پژوهش توصیفی-پیمایشی، تدوین پرسشنامه و توزیع آن بین کارشناسان حوزه‌های مرتبط با کارآفرینی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، در مجموع سیاست‌های کلان و خرد مؤثر بر توسعه کارآفرینی در موقعیت پیش برنده نیستند و نیازمند بهبود هستند. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود این سیاست‌ها ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Encouraging Macro and Micro Policies of Entrepreneurship Development in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Moghimi 1
  • GholamReza Taleghani 2
  • Ghasem Ramezan poor Nargesi 3
  • ali davari 4
چکیده [English]

Population growth and unemployment issues caused to care about entrepreneurship in third and fourth economic development programs. Now, after execution of these programs, it is essential to assess entrepreneurship development progress. This article designed to formulate a model of entrepreneurship policies in order to assess these policies. So, a conceptual model formulated with 12 dimensions based on macro and micro policies after reviewing of 7 frameworks. Then, a questionnaire designed in order to measure status que based on views of specialists in a survey method research. Consequences showed macro and micro policies of entrepreneurship development do not have suitable condition and need to improve. Results have convergent tendency with international reports in this arena. Finally, some suggestions introduced for these policy improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benefit sought
  • Demographic Variables
  • Keywords: Market segmentation
  • Mobile phone.