بررسی تأثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتری به برند گوشی‌های تلفن همراه

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

شدت رقابت در بازارها و اهمیت حفظ مشتریان برای سازمان‌ها موجب شده تا آن‌ها به‌تدریج به‌سمت ایجاد، حفظ و ارتقای رابطه با مشتریان گام بردارند و بر اساس یافته‌های پژوهشگران، بازاریابی رابطه-مند یکی از بهترین روش‌ها است.طرح مفهومی این مقاله که تقریباً 9 ماه به‌طول انجامیده است برآن است تا تأثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه‌مند شامل منافع عملکردی، منافع نمادین، منافع تجربی و قیمت ادراک شده را بر وفاداری مشتریان به برند گوشی‌های تلفن همراه از دو دیدگاه نگرشی و رفتاری مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش که از نوع توصیفی- همبستگی است از پرسشنامه برای جمع-آوری اطلاعات استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 215 نفر است که از میان 3 منطقه اصلی فروش گوشی‌های تلفن همراه در شهر تهران که بر اساس قضاوت پژوهشگر به‌عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شده‌اند، به‌دست آمده و داده‌های به‌دست آمده با استفاده از مدل معادلات ساختاری بررسی شده‌اند.نتایج پژوهش نشان می‌دهد، از میان ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه‌مند تنها سه متغیر منافع عملکردی، منافع نمادین و منافع تجربی بر وفاداری نگرشی تأثیر داشته‌اند.همچنین رابطه وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری نیز تأیید شده است.از میان متغیرهای تعدیل کننده در نظر گرفته شده در این پژوهش نیز،تنها متغیر میزان تعهد به برند نقش تعدیل کنندگی در رابطه میان ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری به برند داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Value Dimensions of Relationship Marketing and Brand Loyalty of Mobile Phones

نویسندگان [English]

  • Davar Venouss Venouss 1
  • Bahareh Zohouri 2
چکیده [English]

Severity of rivalry in markets and importance of customer’s maintenance for organization enforced them to gain toward creation, keeping and promotion the relationship with customers and according to scholars’ findings; relationship marketing is one of the best ways. The conceptual model which is used in this paper, aims to investigate the effects of relationship marketing value dimensions such as functional benefit, symbolic benefits, experiential benefits and perceived price on customer’s loyalty to cell phone’s brand from the both views, attitudinal and behavioral.
In this paper which is from descriptive-correlation type, we used questionnaire in order to data collection. The sample of this research includes 215 persons which are selected from 3 main districts of cell phone sales in Tehran which are selected due to researchers’ judgment and gathered data are analyzed with structural equation model. The findings and results of the research showed that among relationship marketing value dimensions, just 3 mentioned variables named functional benefits, symbolic benefits and experimental benefits had effect on attitudinal loyalty.Also, the relationship between attitudinal loyalty and behavioral loyalty was accepted.
Among mediator variables, just brand commitment had mediation effect in marketing- loyalty relationship

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • Loyalty
  • Relationship marketing
  • Value dimentions