کانون کنترل و ارتباط دهان به دهان در میان مصرف کنندگان

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازایابی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

ارتباط دهان به دهان در بازاریابی یکی از مهم‌ترین ابزارهای غیر رسمی ارتباطات در میان مصرف‌کنندگان در مورد کالاها، خدمات و سازمان‌ها است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این پژوهش نیز بررسی ارتباط میان کانون کنترل با ارتباط دهان به دهان در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان است. پژوهش حاضر به‌صورت پیمایشی انجام شده و نمونه آماری این پژوهش 243 دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاه اصفهان بوده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده است. ضریب‌های همبستگی پیرسون میان کانون کنترل و ارتباط دهان به دهان نشان می-دهد که کانون کنترل درونی رابطه مثبت و معناراری با ارتباط دهان به دهان، کانون کنترل بیرونی با گرایش به شانس رابطه منفی و معناداری با ارتباط دهان به دهان داشته است. اما کانون کنترل بیرونی با گرایش به افراد قدرتمند رابطه معناداری با ارتباط دهان به دهان نداشته است. همچنین نتایج آزمون t با نمونه‌های مستقل بیانگر آن است که زنان نسبت به مردان بیشتر در ارتباط دهان به دهان مشارکت می-کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locus of Control and Word of Mouth Communication among Consumer

نویسندگان [English]

  • Ali Shaemi 1
  • Mojtaba Barari 2
چکیده [English]

Word of mouth communications in marketing is one of the important informal communication tools between consumer of goods, service and organizations which is appointed with the researchers. The purpose of this study is to determine the relationship between locus of control with word of mouth communication between students of Isfahan University. This is a survey study which it is samples were 243 students of university of Isfahan. It is data gathering instrument was a questionnaire .The Pearson correlation coefficient between locus of control and word of mouth communication shows that internal locus of control have positive and significant correlation with word of mouth communication and external locus of control (chance) have negative and significant correlation with word of mouth communication. But external locus of control (powerful others) don’t have significant correlation with word of mouth communication although the result of independent sample t test shows that women have more participant than men in word of mouth communication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer behavior
  • External Locus of Control
  • Internal Locus of Control
  • Word of mouth communication