بخش‌بندی بازار گوشی تلفن همراه بر مبنای مزایای مورد انتظارمشتریان

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، گرایش بازاریابی بین الملل، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بخش‌بندی مشتریان مختلف گوشی تلفن همراه بر حسب مزایای مورد انتظار بود. بخش‌بندی بازار شامل نگاه به یک بازار ناهمگن به‌صورت یک تعداد بازار همگن کوچک‌تر در پاسخ به ترجیحات مختلف محصول میان بخش‌های مهم بازار است. بدین منظور با استفاده از ابزار پرسشنامه به روش نمونه‌گیری ناحیه‌ای، داده های 770 نفر از سه کلان شهر تهران، مشهد و شیراز مبنای تحلیل واقع شده است. برای بخش‌بندی بازار از روش تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای، برای تحلیل جمعیتشناختی از آزمون کای‌دو پیرسون و برای تحلیل بوم‌شناختی درون خوشه‌ای از آزمون‌های آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد، 71 مؤلفه انتخاب گوشی همراه در قالب 15 عامل قرار می‌گیرند که در مجموع 63 درصد از رفتار مشتریان را در زمینه انتخاب گوشی همراه تبیین می‌کنند. همچنین بر اساس نتایج تحلیل خوشه‌ای، مشتریان به 3 خوشه (بخش) تقسیم شدند. همچنین مشخص شد، خوشه‌ها بر حسب متغیرهای سن، شغل، وضعیت تأهل و شهر محل اقامت با یکدیگر متفاوت هستند؛ اما از نظر سطح تحصیلات، درآمد و جنسیت بین خوشه‌ها تفاوتی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Benefit Sought Segmentation of Mobile Phone Market

نویسندگان [English]

  • Saeed Mortazavi 1
  • Yaser Asemandoreh 2
  • Mehdi Najafi Siahroudi 2
  • Seyyed Moslem Alavi 2
چکیده [English]

The Purpose of was segmentation of customers according to benefit sought. Market segmentation is viewing a heterogeneous market as a number of smaller homogeneous markets, in response to differing preferences, attributable to the desires of customers for more precise satisfaction of their varying wants. The data analysis was based on questionnaires which had been gathered from three metropolises of Tehran, Mashhad and Shiraz. For market segmentation, statistical approaches including factor analysis and cluster analysis, for demographic analysis chi-square test, and for geographical analysis ANOVA and Tukey's post hoc test were used. The results of factor analysis showed that 71 mobile choice criteria (the expected customer benefits from mobile phone) being in the form of 15 factors, accounting for 63 percent of cumulative variance. Cluster analysis was then employed to divide the customers into 3 cluster due o their similarity of respondents to the main 15 factors. Chi-Square test results also indicated that clusters associate with age, occupation, marital status and city of residence. But in terms of education level, income and gender differences were not observed between clusters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benefit sought
  • Demographic Variables
  • Market segmentation
  • Mobile phone.