بررسی عوامل مؤثر در گردشگری بر اساس انتظارات و ادراکات گردشگران و مدل تحلیل شکاف (مطالعه‌ی موردی: منطقه گردشگری سرعین اردبیل)‏

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

چکیده

گردشگری به-دلیل آثار مثبت اجتماعی، فرهنگی و تأثیر در رشد ‏اقتصادی درآمدزایی در حال تبدیل شدن به صنعت اول در جهان است اغلب ‏کشورها منبع مهمی برای فعالیت‌های تجاری، کسب درآمد، اشتغال‌زایی مبادلات خارجی ‏‏محسوب می‌شود. ایران نیز به‌دلیل برخورداری از منابع مختلف برای توسعه گردشگری زمینه‌های لازم برای توسعه و بهره‌برداری از این صنعت را دارد. یکی از مناطق گردشگری ایران منطقه گردشگری سرعین است. به‌همین دلیل برای دستیابی به راهکارهای توسعه گردشگری به بررسی دو عامل مؤثر در رضایت ‏گردشگران در این منطقه پرداخته شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش همبستگی انجام ‏شده و از پرسشنامه به‌عنوان ابزار اصلی در گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری گردشگرانی است که در ‏مرداد ماه به منطقه سرعین اردبیل مسافرت داشته‌اند. با توجه به نامشخص بودن تعداد گردشگران(جامعه آماری) از ‏نمونه‌گیری تصادفی قابل دسترس استفاده شد. ضریب همبستگی برای تجزیه و تحلیل سؤال‌ها جهت رد یا تأیید ‏فرضیه‌ها استفاده شده است. از آنجا که این بررسی با هدف ارزیابی کیفیت خدمات با مؤلفه رضایت از خدمات گردشگری ‏انجام شده نخست با مرور مبانی نظری عوامل مؤثر گردشگری شناسایی و در دو طبقه عوامل سازمانی و ‏محیطی قرار گرفتند. سپس با استفاده از مدل تحلیل شکاف به بررسی شکاف انتظارات و ادراکات گردشگران پرداخته ‏شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، بین عوامل سازمانی و محیطی و رضایت گردشگران به‌ترتیب با ضریب 577/0 و 34/0 رابطه مثبت و معنا‌داری وجود ‏دارد. شاخص‌های این عوامل بر اساس مدل تحلیل شکاف اولویت‌بندی بر اساس آن پیشنهادهایی برای اقدام‌های ‏اصلاحی ارایه شد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survay of Factors Influencing on ‎Tourism based on Expects and Conceptions and Gap Analysis (Case Study: Sareien Tourism City in Ardabili)

نویسندگان [English]

  • Habib Ebrahimpour 1
  • Taher Roshandel Arbatani 2
چکیده [English]

Positive effects of tourism due to social, cultural and economic interest in becoming the first industry in the world, so that many countries and areas are by creating suitable infrastructure exploitation of the benefits sought the industry. For most of these countries an important source of tourism business, income, job creation and foreign exchange is considered. For this reason, to achieve the tourism development strategies, has consented of two factors affecting tourists in the region of Sarein. The aim of the research, has been done application and with correlation method. Questionnaire is used as the main tool in gathering information. Statistical Society of tourists to the region in August had Travel to Sarein. According to the unknown number of tourists (Statistical Society), sampling was available. The correlation coefficient was used to analyze questions to rule out or confirm theories. These reviews evaluate the quality of services component was satisfactory tourism services. Reviewing Prime Theoretical factors were studied in identifying and satisfying the two-story institutional and environmental factors. Using the gap analysis model to review expectations and perceptions of tourists’ gap was paid. Findings showed that there is a positive relationship between organizational factors and satisfaction(R= 0/577) and environmental factors and satisfaction(R= 0/34) of tourists. Indices based on these factors, the priority of the gap analysis model based on the suggestions were provided for corrective action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental factors
  • Gap Analysis Model
  • Organisational Factors
  • Satisfaction
  • Tourism