الگویی برای انتخاب شیوه مادری شرکت‎های تابعه توسط شرکت مادر از دیدگاه مبتنی بر منابع

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

چکیده

در پژوهش‌های آقای گولد و همکاران(1994) به‌طور غالب، سه شیوه مادری با نام شیوه برنامه‌ریزی استرات‍ژیک (SP)، شیوه کنترل استرات‍ژیک (SC) و شیوه کنترل مالی (FC) شناسایی شده است که به اعتقاد آن‌ها، شرکت های مادر در اتخاذ هر یک از این سه شیوه نیازمند داشتن درک و دانشی مناسب از کسب‌و کارهای خود هستند. این مقاله سه شیوه‌ مادری گفته شده را با ابعاد ماتریس مادری تلفیق کرده و الگویی برای انتخاب شیوه مادری براساس میزان درک شرکت مادر از کسب‌و کارها و توانایی کمک مادر به آن‌ها عرضه می‌کند. در این الگو فرضیه اصلی پژوهش با عنوان:" بین نوع شیوه مادری و میزان درک و توانایی کمک مادر به کسب‌و کارهای تابعه رابطه معناداری وجود دارد"، به‌همراه نه فرضیه فرعی در شرکت‌های مادر نمونه ایرانی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. روش پژوهش به لحاظ نتیجه پژوهشی توسعه‌ای، به لحاظ هدف توصیفی–تبیینی و به لحاظ نوع داده، کمی است. روش آماری به‌کار گرفته شده آزمون ضریب همبستگی، نسبت موفقیت و علامت است. نتایج تجزیه تحلیل فرضیه‌ها نشان می‌دهد؛ فرضیه اصلی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. همچنین از میان فرضیه‌های فرعی پژوهش سه فرضیه تأیید، دو فرضیه تأیید نشد و در خصوص چهار فرضیه فرعی دیگر در شرکت‎های مورد پژوهش نمونه کافی مشاهده نشد. به‌علاوه؛ به‌طور غالب بین اندازه ستاد شرکت مادر (تعداد نفرات شاغل در ستاد) با شیوه مادری منتخب تناسب نسبی برقرار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for selecting control style or parenting style for subsidiaries companies by corporate parent from resource based view

نویسندگان [English]

  • Hossein Rahmanseresht 1
  • Afshin Fathollahi 2
1
2
چکیده [English]

In a research done by Mr. Goold and Associates, three common parenting styles, namely strategic planning (SP), strategic control (SC) and financial control (FC), have been identified for which they believe the parent company needs to have appropriate knowledge and understanding of its own business to choose each. Authors, have tried to put these three parenting styles together with the parenting matrix to design a pattern for selecting the parenting style based on the parent's level of business understanding and In this pattern, the primary hypothesis, "There is a relation between the parenting style and the level of understanding and help of the parent company with the business in subsidiaries", along with 9 secondary hypotheses are studied and analyzed within the sample chosen from Iranian parent companies. The research methodology is expansive regarding the result, descriptive regarding the objective and quantitive regarding the data type. Statistical method employed in parametric test is the success ratio and in non-parametric test is the sign. Results from analyzing the hypotheses show that the primary hypothesis and three of the secondary hypotheses are confirmed; two of the secondary hypotheses are not confirmed and there was insufficient sample for the remaining four hypotheses in the studied companies and there is a prevailing rational relation between the staff individuals of the parent and the parenting style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parent company
  • parenting advantage
  • parenting matrix
  • Parenting Style
  • resource based view