ارزیابی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت سرمایه‌گذاران به عنوان مشتریان شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران ( مطالعه‌ی موردی: بورس‌های منطقه‌ای تهران، اصفهان و یزد)

نویسندگان

عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر بر آن است تا با شناسایی مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار بر رضایت سرمایه‌گذاران از خدمات ارایه شده توسط کارگزاری‌ها، وضعیت رضایت مشتریان بورس اوراق بهادار تهران و بورس-های منطقه‌ای اصفهان و یزد را از این خدمات سنجیده و با شناسایی نقاط ضعف هریک از آن‌ها، راهنمایی را برای بهبود خدمات در اختیار دست‌اندرکاران امر قرار دهد. پرسشنامه این پژوهش از ادبیات پژوهش برگرفته شده است اما برای اثبات روایی آن علاوه‌بر نظر خبرگان، از تحلیل عاملی نیز استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که به‌ترتیب، رضایت سرمایه‌گذاران بورس‌های تهران، یزد و اصفهان از وضعیت مناسب‌تری برخوردارند و مسئولان بورس منطقه‌ای اصفهان نیازمند توجه بیشتری به نیازهای سرمایه‌گذاران دارند.گفتنی است، اگرچه کارگزاران بورس‌های تهران و یزد، رضایت مشتریان را تاحدی جلب نموده‌اند اما هنوز هم در نیمی از شاخص‌های رضایت مشتریان، شکاف منفی دارند. نکته جالب توجه در نتایج این پژوهش، عدم برآورده شدن انتظارات سرمایه-گذاران در مورد بعد پاسخ‌گویی در هرسه بورس مورد پژوهش است که مطالعات بیشتری در رابطه با آن را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Analysis of Effective Factors on Investors Satisfaction as Customers of Broker Firms in Tehran Stock Exchange (Case Study: Tehran, Isfahan and Yazd Regional Stock Exchanges)

نویسندگان [English]

  • Dariush Damoori
  • Dariush Farid
چکیده [English]

Present study seeks to appear the main important effective indicators on stockholder satisfaction from broker firm services in Tehran, Isfahan and yazd stock exchange; in addition, the study results, provide useful insights and guidance for managers to measure and improve customer relations system toward improving customer satisfaction. Our questionnaire was drawed from literature review but for measuring its validity, factor analysis was used as well as expert opinions.
We found that stockholder satisfaction is in the better situation in Tehran, Yazd and Isfahan, respectively, and Isfahan stoch exchange responsibles have to have more attention to stockholder needs. Although, Tehran and Yazd broker firm services meet the customer needs but these tow stock exchanges have negative gap in half of satisfaction indicators. Besides, our results suggest that reponsiveness dimension in all of three stock exchange did not met cusomer requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Satisfaction
  • Gap analysis
  • SERVQUAL
  • Stock exchange