ارایه مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر عملکرد برند در صنعت مواد غذایی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در محیط به‌شدت رقابتی صنعت موادغذایی حفظ و توسعه سهم بازار نتیجه عملکرد برند است. بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد برند موضوع مهمی در تصمیمات راهبردی بازاریابی تلقی می‌شود. این مطالعه با استفاده طرح پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی و از شاخه همبستگی انجام شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه 36 سؤالی از 131 مدیر و کارشناس شاغل در 62 شرکت فعال در صنعت مواد غذایی در شهر تهران جمع‌آوری شد. پایایی متغیرهای مکنون همگی در دامنه قابل‌قبول قرار دارند. مدل مفهومی شامل پنج متغیر و پنج فرضیه طراحی شده است. برای آزمون مدل از روش کمترین مربعات جزیی و نرم‌افزار PLS-Graph استفاده شد. نتایج نشان داد، نوآوری سازمانی (?=0. 47, t =2. 62) و بازارگرایی (?=0. 44, t =2. 12) بر عملکرد برند اثر مثبت دارند. نتایج بیانگر آن است، قابلیت‌های بازاریابی (?=0. 51, t =6. 58)، یادگیری مبتنی بر بازار (?=0. 2, t =2. 47) و نوآوری سازمانی (21/3 = t , 27/0= ?) بر بازارگرایی اثر مثبت دارند. تفکیک اثرات نشان داد، مهم‌ترین عامل تعیین کننده عملکرد برند، نوآوری سازمانی و سپس بازارگرایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model of Brand Performance in Food Industry

نویسندگان [English]

  • Shahriar Azizi 1
  • Manijeh Ghareche 2
  • Vahid Satar 3
1
2
3
چکیده [English]

In highly competitive market of food industry maintaining and increasing market share are results of brand performance. Hence detecting the effective factors on the brand performance is crucial in strategic marketing decisions. Data gathered by a 36-items questionnaire. The sample was composed of 131 managers and marketing experts in 62 companies in food industry those are located in Tehran city. Reliability of research variables were in acceptable range. A conceptual model consists of five hypothesis and variables was designed. For testing the model we used partial leas square method by applying PLS-Graph software. Results showed that market orientation (?=0.44, t=2.12) and organizational innovation (?=0.48, t=2.62) have a positive effects on the brand performance. The results also revealed that marketing capabilities (?=0.51, t=6.58) market-focused learning (?=0.2, t=2.47) and organizational innovation (?=0.27, t=3.21) have positive effects on the market orientation decomposition effects showed that the most important factors for brand performance are: organizational innovativeness, market orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand performance
  • Market-Focused Learning
  • Marketing Capabilities
  • market orientation
  • Organizational Innovation.