ارائه مدلی جهت بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

خرید ناگهانی یکی از جنبه‎های مهم رفتار مصرف کننده و یکی از مفاهیم با اهمیت در محیط بازار است. رشد فزاینده در مصرف و امکان خریده‌ای اعتباری در اقصی نقاط جهان موقعیت‎های مناسبی را برای خرید ناگهانی فراهم آورده است، اما با این حال اطلاعات کمی درباره خرید ناگهانی در جوامع در حال گذار و شرقی وجود دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی در بین مصرف کنندگان ایرانی و به طور خاص در میان دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است. در این مقاله نخست ادبیات خرید ناگهانی بازبینی شده و این پدیده به همراه عوامل مختلف جمعیت شناختی، روان‌شناختی، آمیخته بازاریابی و موقعیتی تاثیرگذار بر آن بررسی شد. سپس مدل عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی به کمک ادبیات موضوع تدوین شده و به کمک ابزار پرسشنامه و مدل معادلات ساختاری و نیز به کمک نرم افزار PLS مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تنها به خرید رفتن، سطح عزت نفس، تحریک پذیری، نوع محصول و ابزارهای ترفیعی تاثیر معناداری بر رفتار خرید ناگهانی داشته و تاثیر عوامل جنسیت، محیط خرید، راهنمایی فروشنده، فردگرایی و قیمت محصول مورد تایید قرار نمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model to Evaluating Effective Factors on Impulse Buying Behavior

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nazari 1
  • Amir Hosein Ghaderi Abed 2
چکیده [English]

Impulse buying is a significant aspect of consumer behavior and a critical concept in the marketplace. Dramatic increases in consumption and possibility of credit buying all over the world has provided appropriate situations for impulse buying, however there is little information about impulse buying in Eastern and in transition societies and economies. The purpose of this Study is to develop an explanatory model of impulse buying that addresses antecedents of impulse buying among Iranian consumers and particularly for students in the faculty of management at Tehran University as a sample. In this article we will review extensive literature in the field of impulse buying and will investigate this phenomenon along with its affective factors. In this regard, we have developed the model of affective factors impulse buying behavior by the help of subjective literature and it was assessed by the help of questionnaire and structural equation modeling and also PLS software. The results indicated that factors such as: going to shop alone, level of self-esteem, impulsivity, type of product, and promotion tools have meaningful impact on impulse buying behavior and impact of factors such as gender, buying environment, seller guidance, individualism, and product’s price were not approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer behavior
  • Impulse Buying Factors.
  • Transition Economies