بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی بانک ملت)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی، با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی، از نوع پیمایشی ـ همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش آن دسته از مشتریان بانک ملت هستند که در این بانک حساب داشته و از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده کرده‌اند. مدل تحقیق با نمونه‌ای متشکل از 384 نفر از مشتریان و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات لازم از پرسشنامه‌ای که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع‌آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم‌افزاری لیزرل با اعمال آزمون‌های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی، تجزیه و تحلیل گردید. در این تحقیق تأثیر متغیرهای آگاهی از خدمات و فواید، امنیت، کیفیت ارتباط اینترنتی، ادراک از مفید بودن، سهولت استفاده و اعتماد بر پذیرش بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد آگاهی از خدمات و فواید، امنیت، کیفیت ارتباط اینترنتی، سهولت استفاده و ادراک از مفید بودن روی پذیرش بانکداری الکترونیکی مؤثر هستند. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که اعتماد روی نگرش مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیکی تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Effective Factors in Acceptance of Electronic Banking (Mellat Bank Case Study)

نویسندگان [English]

  • Abasali Rastgar 1
  • ZOHREH AGHAMOHAMADI 2
چکیده [English]

This study aimed to assess the factors affecting electronic banking acceptance among customers using the technology acceptance model has been made. Methods used, descriptive survey - correlation. The studies of those customers are people who have bank accounts and bank electronic banking services people have used. Research model with a sample consisting of 384 bank customers were people in Tehran and using a cluster sampling were measured. Necessary information for a questionnaire study examined the reliability of which was located, were collected. This information lifrel software environment by applying structural equation model tests and confirmatory factor analysis with proper attention to the hypotheses, were analyzed. The results show that variables Awareness electronic banking services, security, connection quality, usefulness, ease of use and reliability of electronic banking on admission were evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eases of Use.
  • Electronic banking
  • Technology Acceptance Model
  • The Connection Quality
  • Usefulness