مدل پیش‌بینی رفتار خرید مجدد مشتریان (مورد مطالعه: شرکت خدمات دهنده اینترنت)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران

3 دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله ما یک مدل تئوریک ساختاری برای رفتار خرید مجدد مشتری ارائه‌ می‎کنیم، مدل ما با استفاده از مدل اروپایی شاخص رضایتمندی مشتری توسعه داده شده است. مدل ما با افزودن دو متغیر جدید یعنی تبلیغات به عنوان یک متغیر مستقل و قصد خرید مجدد به عنوان متغیر وابسته توسعه‌ می‌یابد. داده‌های مورد نیاز برای ارزیابی مدل با نظرسنجی از 150 نفر از مشتریان شرکت خدمات دهنده اینترنت گردآوری شدند. در این پژوهش نشان داده می‌شود که تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی ابزار ارزشمندی در اندازه‌گیری شاخص خرید مجدد در بخش خدمات است. محاسبه این شاخص نشان می‌دهد که 79% از مشتریان اقدام به خرید مجدد از شرکت خواهند کرد ولی 21% از آن‌ها شرکت را ترک می‌کنند. با این حال مدل ما این امکان را فراهم می‌آورد تا حیطه‌هایی که با بهبود آن‌ها می‌توان شاخص خرید مجدد را ارتقا بخشید را شناسایی و معرفی کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of Customer Repurchasing Behavior (Case: An Internet Service Provider)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Taghavi Fard 1
  • Maserrat Nemat 2
  • Mohammad Ali Saniei Monfared 3
چکیده [English]

This article develops a theoretical structural model representing the repurchase behavior so that it can measure the repurchase index. The basic model was the European customer satisfaction index that is developed here by adding two latent variables: advertisement as an independent variable and repurchase intention as a dependent variable. Data from a questionnaire survey of 150 respondents from clients of Internet Service Provider (ISP) was used to analyze the model. As shown here, PLS path modeling may represent a valuable tool to measure repurchase index in the setting of service industry, this index shows that 79% of customer would continue purchasing from the company and 21% would leave it. Our model allows for the identification of areas where the service can be improved and consequently increases the repurchase intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Satisfaction Models.
  • PLS
  • Repurchase Behavioral Model
  • Repurchase Index