بررسی تأثیر جهانی شدن بر سیستم خط‌مشی‌گذاری تجاری جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق (ع)، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی (گرایش رفتار سازمانی) دانشگاه تهران، ایران

چکیده

حدود دو دهه از طرح مباحث جهانی شدن و مطالعه آثار آن بر ابعاد گوناگون جوامع میگذرد. مقاله حاضر نتیجه تحقیقی است که آثار این پدیده را بر رفتار سیستم خط‌مشی‌گذاری تجاری (بازرگانی خارجی) در کشور جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار داده است. در سیر مطالعات نظری این پژوهش، مشخص گردید که در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، سه چالش یا فرصت اساسی وجود دارند که بسته به بافت و زمینه جامعه مورد مطالعه، آن را متأثر میسازند و به ترتیب شامل رقابت جهانی، حاکمیت جهانی و ارتباطات جهانی ارتباط هستند. در کشور ایران، وزارت بازرگانی بهطور مشخص متولی تدوین برنامههای بلند مدت در حوزه بازرگانی خارجی است؛ از این رو جامعه آماری پژوهش نیز از میان مدیران و کارشناسان ارشد این وزارتخانه انتخاب گردید و پس از انجام تحقیق، مشخص شد که سه چالش (فرصت) مذکور ارتباط معنیداری با رفتار مشارکت جویانه خط‌مشی‌گذاران در برنامهریزی خط‌مشی، اعتماد بیشتر خط‌مشی‌گذاران به جامعه خط‌مشی و بهکارگیری ابزارهای داوطلبانه در اجرای خط‌مشی و در نهایت تعهد بالاتر ایشان در قبال پیامدهای حاصل خط‌مشی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Globalization Impacts on Trade Policymaking System of I.R. Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Pourezzat 1
  • aryan gholipour 1
  • Mesbaholhoda Bagheri 2
  • Mahdi Nadaf 3
1
2
3
چکیده [English]

Globalization and its impacts have been studied for around two decades in different societies. The present article is based on a research in which globalization impacts on trade policymaking system of I.R Iran have been examined. Having reviewed the research literature, three economic, political and cultural challenges and/or opportunities of the globalization have been recognized which have fundamental impacts on the studding society. Respectively, the challenges include global competence, global governance and global communication. In I.R. Iran, Ministry of Commerce generally concentrates on formulation of long-range plans about trade issues, so the statistical population of the research consists of senior managers and experts of the Ministry. Having conducted the research, it's been found that there was a significant relationship between the mentioned challenges and the behavior of trade policymaking system. In other word, globalization forces increase participative behavior of policymakers and would probably rise up their trust to the policy community. Moreover the forces would bring higher level of policymaker's commitment to the consequences of developed policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global communication
  • Global competence
  • Global Governance
  • Policymakers' behavior.
  • Trade policymaking