سنجش کیفیت خدمات ادراک شده مشتریان با رویکرد حس‌گری بازار

نویسندگان

دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی بین‎الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

با در نظر گرفتن افزایش سطح آگاهی و انتظارات مشتریان در بازار پویای رقابتی عصر حاضر، سازمان‌ها باید سطح درک و دانش خود را نسبت به بازار ارتقا دهند و در مسیر شناسائی عمیق‌تر نیازهای مشتریان گام بردارند. چنین سازمان‌هایی در واقع باید قابلیت حس‌گری خود را ارتقا دهند. شرکت‌هایی که دارای قابلیت حس‌گری بالایی هستند، بهتر می‌توانند با بازار ارتباط برقرار کنند و اطلاعات راهبردی مورد نیاز خود را دریافت کنند. هدف از این پژوهش سنجش کیفیت خدمات ادراک شده مشتریان با رویکرد حس‌گری بازار است. در واقع در این پژوهش با رویکردی جدید به سنجش کیفیت خدمات سازمان‌ها پرداخته شده است و مفهوم حس‌گری بازار به عنوان مفهومی نوین در این حوزه معرفی شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به روش توصیفی ـ پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش صنعت بانکداری، و ابزارهای اصلی گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه بوده است و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج تحلیل داده‌ها، مدل مفهومی ارائه شده را تائید می‌کند و از آنجا که تاکنون مدلی که کیفیت خدمات ادراک شده مشتریان را با رویکرد حس‌گری بازار بسنجد ارائه نشده است، سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از این مدل ارتباط کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان خود را با قابلیت حس‌گری بازار مورد بررسی قرار دهند و با تقویت حس‌گری بازار خود، کیفیت خدمات‌ ادراک شده از سوی مشتریان را ارتقا دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Customer Perceived Service Quality with Market Sense Making Approach

نویسندگان [English]

  • bahareh osanlou
  • Soheila Khodami
چکیده [English]

Considering the increasing awareness and expectations of our customers in today's competitive dynamic market, enterprises must improve their level of understanding and knowledge of their market and take steps toward a deeper identification of customer needs. Indeed, such organizations need to improve their sense making capabilities. Companies that have high sense making capability can better communicate with the market and receive needed strategic information. The purpose of this study is to measure customer perceived service quality with market sense making approach. Factually in this research service quality measurement of organizations is considered with new approach in and the concept of market sense making.is introduced as a new concept. This research is practical from the purpose view and from way of data gathering it s a descriptive research, the method is survey. Research statistical population is banking industry and data gathering tools are questionnaire and interview. Structural equation modeling and factor analysis is used for data analysis. Output analysis confirmed the research model. Since measuring customer perceived service quality model with market sense making approach has not presented yet in literature, firms can consider the relation between service quality provided for customers with the capability of market sense making using this model and improve their perceived service quality by customers with empowering their market sense making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Image
  • Market Sense Making
  • Operational Service Quality
  • Perceived Service Quality.
  • Technical Service Quality