بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصی بر روابط کاری مدیران بازاریابی و فروش

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیرگذاری اعتماد بر اساس دو بعد شناخت و احساس، با توجه به تأثیرهای سه ویژگی شخصی تفاوت‌های روان‌شناختی، تجربه بازاریابی و سطح تحصیلات مدیر فروش بر تعارض مخرب، تعارض سازنده و اثربخشی رابطه درک شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و ابزار اصلی پرسشنامه است، که بین مدیران فروش صنعت کالاهای سریع‌المصرف توزیع شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد؛ دو بعد اعتماد بین فردی تأثیر مثبتی بر اثربخشی رابطه درک شده و تأثیر منفی بر تعارض مخرب دارند. اعتماد مبتنی بر شناخت هیچ تأثیری بر تعارض سازنده ندارد؛ اما اعتماد مبتنی بر احساس تأثیر مثبتی بر تعارض سازنده دارد. شباهت-های بین دو مدیر باعث افزایش اعتماد می‌شود. تجربه بازاریابی و سطح تحصیلات مدیر فروش هیچ تأثیری بر اعتماد بین فردی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the Effect of Personal Characteristics on Work Relations of Marketing & Sales Managers

نویسندگان [English]

  • bahram Kheiry 1
  • Ahmad Vedadi 1
  • Masoumeh Ghoreishi 2
1
2
چکیده [English]

The key objective of this research is to test the effect of trust based on cognition and affection aspect, regard to 3 main issues as psychological differences, sale manager's marketing experience and sale manager's education level on perceived relationship effectiveness, dysfunctional conflict and functional conflict. The methodology based on descriptive researches and main tool for gathering data was questionnaire which distributed random between sale managers of FMCG industry. Partial Least Squares was used for analyzing the data and estimate the structural method. Results show that two aspects of interpersonal Trust (Affect-based and Cognition-based) have a positive effect on perceived relationship effectiveness. Also interpersonal trust has a negative effect on dysfunctional conflict. Cognition-based trust has no effect on functional conflict and Affect-based trust has a positive effect on functional conflict. Psychological differences between two managers have negative effect on both aspect of trust and results show that similarities between them would increase trust. Experience in marketing and sale manager's education level has no effect on interpersonal trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affect Based Trust
  • Cognition Based Trust
  • Dysfunctional Conflict
  • Functional Conflict
  • Perceived Relationship Effectiveness.