توسعه مدل نوآوری بنگاه در صنعت بیمه با استفاده از روش نگاشت علّی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، ‌ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

صنعت بیمه از صنایع خدماتی است که همواره در آن رقابت و نوآوری معنادار بوده است. نظر به اهمیت مسئله نوآوری برای مدیران ارشد بنگاه‎های ایرانی فعال در صنعت بیمه و ضرورت داشتن درک صحیح برای کسب موفقیت در این عرصه طی فعالیتی پژوهشی تلاش شده است. بر مبنای رویکرد کیفی، یک مدل مفهومی برای تبیین توان نوآوری بنگاه‌های فعال در صنعت بیمه توسعه داده شود. در این مقاله، که بخشی از نتایج پژوهش گفته شده را ارایه می‌نماید، پس از بیان موضوع پژوهش در بخش مقدمه، ابتدا مفهوم نوآوری تبیین شده است. سپس روش پژوهش مورد استفاده برای مدل‌سازی توان نوآوری تشریح شده است. در ادامه مقاله فرآیند اجرایی به‎کار گرفته شده برای مدل‌سازی توان نوآوری در سطح بنگاه به‏طور مختصر مورد بحث قرار گرفته است. نتایج فرآیند مدل‌سازی طی سه بخش اصلی شامل توافق در خصوص فهرست مفاهیم مرتبط با توان نوآوری بنگاه، استخراج و تحلیل نقشه علّی خبرگان، و استخراج و مدل‌سازی نقشه ادغامی صنعت بیمه در بخش پایانی مقاله ارایه شده است. خروجی نهایی این پژوهش مدل مفهومی توان نوآوری بنگاه در صنعت بیمه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Corporate Innovation in the Innsurance Industry through Cognitive Mapping Approach

نویسندگان [English]

  • Reza Zafarian 1
  • Fatemeh Mirzaei Rabor 2
1
2
چکیده [English]

The inssurance industry is one of the service industries has significant competition and innovation. With regard to importance of innovation issue for top managers of Iranian insurance companies, a conceptual model has been developed for Corporate Innovation Capability concept. In this paper, after describing the research problem, innovation concept with comparative review of recent theories of innovation have been presented. Then, with a detailed review of literature and previous research papers, an initial research framework and applied research method has been proposed. The main and final section of paper assigned to describing the result of research in different steps of qualitative modeling process. The agreed concepts those are related to corporate innovation capability, the elicited and analyzed experts Cause Map, the elicited collective causal maps, and the final proposed model for insurance industry are the modeling results for this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive mapping
  • Innovation
  • Inssurance Industry
  • Qualitative Modeling