رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز (حامی محیط زیست)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز(حامی محیط زیست) در شهر تهران است. با نمونه‌ی آماری 316 نفری، 15 فرضیه مورد آزمون قرار گرفت و رابطه نگرش‌های زیست محیطی، هنجارهای فردی، اثر بخشی ادراک شده توسط مصرف کننده سبز و هنجارهای اجتماعی (بازدارنده) با ابعاد رفتاری مصرف کننده سبز ( رفتار خرید مصرف کننده سبز، رفتارحفاظتی نسبت به محیط زیست و پشتیبانی از اقدامات زیست محیطی) تأیید شد؛ ولی شواهدی مبنی بر رابطه مستقیم قوی‌تری میان نگرش‌های زیست محیطی و ابعاد رفتاری مصرف کننده سبز با درگیری ذهنی بالا نسبت به مصرف کننده سبز با درگیری ذهنی پایین یافت نشده است. بعد از آزمون فرضیه‌ها، این عوامل و ابعاد رفتاری از نظر اهمیت اولویت‌بندی شدند. برای عوامل روانی و اجتماعی اولویت‌ها عبارتند از: نگرش‎های زیست محیطی، هنجارهای اجتماعی( بازدارنده)، هنجارهای فردی، اثربخشی ادراک شده توسط مصرف کننده و اولویت ابعاد رفتاری مصرف کننده سبز عبارتند از: رفتار خرید مصرف کننده سبز، پشتیبانی از اقدامات زیست محیطی، رفتارهای حفاظتی نسبت به محیط زیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Psychological Factors, Injunctive Norms and Green Consumer Behavior

نویسندگان [English]

  • Mahmood Mohammadian 1
  • amir Khataei 2
چکیده [English]

In this research, we have investigated the relationship between psychological and social factors and green consumer behavior in Tehran. With a sample size of 316, we have examined 15 hypotheses. The positive significant relationship between environmental attitudes, personal norms, perceived consumer effectiveness, and social (injunctive) norms with green consumer behavior dimensions (Green purchase, supporting intent of green consumers and green conserving behavior) have been confirmed. But there was no evidence of strong relationship between environmental attitudes and behaviors of high involvement green consumers in comparison with low involvement consumers. After hypotheses testing, we ranked the psychological and social factors and behavioral dimensions. For psychological and social factors the ranks at descending order are: environmental attitudes, social norms, personal norms, perceived consumer effectiveness. For behavioral dimensions the ranks at descending order are: green purchase behavior, environmental supporting intent, environmental conserving behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental attitudes
  • Environmental Conserving Behavior
  • Environmental Supporting Intent
  • Green Consumer
  • Green purchase behavior