بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در میان کارکنان بانک وارایه ‌راه‌کارهای بهبود وضعیتآن

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه علامه طباطبایی،

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

فرسودگی شغلی موضوعی است که نه تنها با بهداشت روانی کارکنان بلکه بامیزان بهره‌وری آنان نیز رابطه دارد؛ بنابراین، به‎همین سبب آشنا شدن با روش‎های مقابله مؤثر با فشارهای روانی، شناخت، پیشگیری وغلبه برفرسودگی شغلی،ضمن ارتقای بهداشت روانی دربهبود اثربخشی و بهره‌وری نیروی انسانی وارتقایسطحکیفیتخدمات نیزنقش بسزاییخواهد داشت. هدف از این پژوهش سنجش وضعیت فرسودگی شغلی و ابعاد آن در میان کارکنان یکی از بانک‎های تجاری کشورو ارایه راه‌کارهای پیشگیری از بروز و مقابله با آن است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به شیوه‎ی توصیفی- پیمایشی انجام شده است. ابزار گرداوری داده‎ها مصاحبه و پرسشنامه بوده و نمونه‎گیری از جامعه‎ی آماری به روشی ترکیبی (خوشه‎ای، طبقه‎ای متناسب و تصادفی) انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‎دهد،متغیر مورد بررسی در وضعیت تأمل برانگیز قرار داشته و ضرورت دارد مدیریت به عوامل ایجاد این وضعیت که احساس خستگی و فشار شغلی و ارزیابی منفی از عملکرد خود از مهم‎ترین آ‎ن‎ها هستند توجه نماید.همچنین نتایج پژوهش نشان می‎دهد،متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان، مدرک تحصیلی، استان محل خدمت و سابقه‎ی کار نیز بر میزان فرسودگی شغلی کارکنان تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking Effective Factors on the Internet Shopping use of Fuzzy ANP

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Amiri 1
  • Mahmoud Reza Asadi 2
  • Fatemeh Delbari Ragheb 3
چکیده [English]

Burnout is related not only with mental health staff but also with their productivity levels, so to become familiar with effective methods of coping with psychological pressure and recognition, prevention and overcoming burnout, while improving mental health improvement, will also play an important role in effectiveness and productivity of human resources and improve service quality.The purpose of this study is measured burnout status and its dimensions among one of employees commercial country’s banks and providing prevention and mechanisms to deal with it.Methods of research is practical and was conducted in manner of descriptive-survey. For data gathering are used Interviews and questionnaire and sampling is done in a combines manner (cluster, stratified and random sampling) Research results indicate that burnout is at a consideration situation and it’s necessary topmanagers had been noted to this condition that fatigue, job stresses and negative self-assessment of performance are most important to causes.
Also research results indicate variables of gender, marital status, number of progeny, Education, province of work place and Work Experience affect the amount of burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Burnout
  • Depersonalization(DP)
  • Emotional Exhaustion(EE)
  • Low Personal Accomplishment(LPA)