شناسایی عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی و اولویت‌بندی آن‎ها با استفاده از ANP فازی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

امروزه،تجارت الکترونیک یکی از مسائل مطرح در کسب‌وکار است. تجارت الکترونیک عبارتست از؛ مبادلات میان اطراف، اعم از سازمان و افراد که بر مبنای تکنولوژی اطلاعات انجام می‌شود. تجارت الکترونیکی موجب ارتقای ارتباطات و گشودگی اقتصادی در سطوح ملی و بین‌المللی،تغییر روش کسب‌وکار و تبدیل بازارهای سنتی به شکل‌های جدیدتر آن می‌شود. یکی از شیوه‌های جدید خرید که مزایای گسترده‌ای دارد؛خرید اینترنتی است. در حال حاضر، حجم زیادی از خریدوفروشدر سراسر دنیا به این شیوه انجام می‌گیرد. از آنجا که کشور ما نیز حرکت به سمت این نوع خرید را آغاز نموده‌است، شناسایی عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی می‌تواند به بهبود این روش مبادله کمک کند. پژوهش حاضر، شاخص‌های مؤثر بر خرید اینترنتی را معرفی نموده و با استفاده از روشANP فازی،اولویت این شاخص‌ها را مشخص می‌کند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد در جامعه پژوهش،شاخصریسک خرید مهم‌ترین عامل مؤثر بر خرید اینترنتی است و مصرف‌کنندگان،خرید اینترنتیرا مفید دانسته،نسبت به آن اعتماد دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking Effective Factors on the Internet Shopping use of Fuzzy ANP

نویسندگان [English]

  • Laya Olfat 1
  • Farzaneh KHosravani 2
  • Reza Jalali 3
چکیده [English]

Today, electronic commerce is one of the key issues of almost any business. Electronic commerce is defined as the exchange between surroundings Including organization and people; the exchange which is based on information technology. Electronic commerce promotes communication and economic openness in national and international levels; electronic commerce changes the way a business works and therefore transforms traditional markets into new forms. Internet shopping is one of the new methods of purchasing. This method entails so many advantages and includes a great amount of buying and selling all around the world. Since our country has moved toward that way, identification of factors influencing buying on the internet would help fulfilling this movement. In this paper, effective factors on the internet shopping would be introduced and then by use of Group Fuzzy ANP Technique, the factors’ priorities will be defined. We concluded that risk of shopping is the most important factor identified. Among other important conclusions we came to is that consumers consider it useful internet shopping and confide in it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Commerce
  • Fuzzy ANP Technique
  • Internet Shopping
  • Ranking