رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز (حامی محیط زیست)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، ایران

چکیده

امروزه مصرف‌کننده برای انتخاب محصول با انبوه نام‌های تجاری روبه‌رو است. اما آن‎ها تنها تعداد محدودی از نام‌های تجاری را به‎عنوان گزینه‌های اصلی خرید در ذهن خواهد‌داشت. پژوهشگران بازاریابی در پی یافتن عواملی هستند که بفهمند چگونه یک نام تجاری در ذهن مصرف‌کننده جز این مجموعه محدود قرار می‌گیرد. پژوهش‎های روانشناسی نشان داده‌است که شخصیت افراد بر فرآیند تصمیم‌گیری آن‎ها تأثیرگذار است؛ بنابراین، در این پژوهش تأثیر پنج خصیصه‌ای که توسط گلدبرگ به‎عنوان ویژگی‌های عمده شخصیتی افراد مطرح شده بر تعداد مجموعه نام‌های تجاری مورد توجه محصول شامپو با درنظر‌گرفتن متغیر تعدیل‌کننده درگیری‌ذهنی در جامعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان بررسی شده است. اندازه‎ی نمونه156 نفر برآورد شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه RPII و پرسشنامه‌ای برای اندازه‌گیری خصیصه‌های شخصیتی، بوده است. نتایج نشان داد؛ در جامعه‎ی مورد بررسی خصیصه‌های شخصیتی رابطه‌ی معناداری با اندازه‎ی مجموعه موردتوجه ندارند و تنها متغیر تعدیل‌کننده درگیری‌ذهنی‌شناختی با اندازه مجموعه‌ی مورد توجه رابطه معنادار مستقیم داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Personality Traits on Consideration Set Size

نویسندگان [English]

  • bahram ranjbaryan 1
  • bahram ranjbarian 2
چکیده [English]

Nowadays customer are confronted with plenty of choices of different brands with in a product category. But since they allocate limited cognitive capacity to different information process, they can maintain only a few numbers of brands in their memory as the shopping main set. Marketing researchers wanted to know how a brand highlight in the customers mind as a member of this limited set that come to a consumers mind for a final purchase decision. Studies in psychology indicate that personality is an important indicator in a decision process of an individual. So in this article the influence of five major personality traits on size of customers’ consideration set is studied. The product involvement also is considered as a moderating variable in this relation. The statistical population of the present study was students of University of Isfahan .The sample size has been estimated 156 and it is used RPII questionnaire and one else questionnaire for data collection.The results indicate that with in the population studied the Big Five has no significance effect on consideration set size. But cognitive dimension on product involvement has positive and direct relation with consideration set size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consideration Set
  • involvement
  • Personality Trait